Vzory zmlúv a právnych podaní

>> občianske právo >> rodinné právo

Návrh na schválenie právneho úkonu za maloletého

Návrh na schválenie právneho úkonu za maloletého je podanie, ktoré zákonní zástupcovia maloletého adresujú súdu v situácii, kedy majú v úmysle nakladať s majetkom maloletého v jehp mene a pritom nejde o bežnú vec. Podľa § 28 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení totiž „Ak zákonní zástupcovia sú povinní aj spravovať majetok tých, ktorých zastupujú, a ak nejde o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom potrebné schválenie súdu.“ O ktoré konkrétne prípady ide, kedy môžeme hovoriť, že určité nakladanie s majetkom maloletého už nie je bežné a vyžaduje schválenie súdom, je potrebné posudzovať od prípadu k prípadu. Najčastejšie v praxi ide o predaj ...
_ _ _
24.7.2012

Návrh na zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti rodičov

Zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti znamená, že dieťa je zverené do starostlivosti na presne stanovené časové obdobie striedavo obom jeho rodičom. Striedavá osobná starostlivosť umožňuje dieťaťu mať primeraný kontakt s obidvoma rodičmi a prispieva k jeho zdravému citovému a psychickému vývoju. Striedavá osobná starostlivosť sa dá docieliť jednak dobrovoľnou dohodou rodičov dieťaťa alebo podaním návrhu jedného z rodičov o zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti na súd. Súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov za podmienok, že sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať, o striedavú osobnú ...
_ _ _
18.4.2012

Návrh na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v zásade vzniká vznikom manželstva. Znamená, že všetko, čo manželia počas trvania svojho manželstva nadobúdajú (s výnimkou niektorých zákonom stanovených vecí), nadobudnú do ich spoločného, bezpodielového spoluvlastníctva. Pokiaľ ide o zánik BSM, spravidla BSM zaniká so zánikom manželstva, teda: - smrťou manželov, - rozvodom alebo - vyhlásením za mŕtveho. Sú však aj prípady, kedy prichádza do úvahy zánik BSM za trvania manželstva. Je to z týchto dôvodov: - V zmysle ust. § 148 ods. 2 Občianskeho zákonníka môže súd zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie BSM odporovalo dobrým ...
_ _ _
1.4.2012

Súhlas rodiča s vycestovaním dieťaťa do zahraničia s druhým rodičom

V súlade s § 28 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v platnom znení (ďalej len „ZR“) súčasťou rodičovských práv a povinností je najmä: - sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývoj maloletého dieťaťa, - zastupovanie maloletého dieťaťa a - správa majetku maloletého dieťaťa. V zásade rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k dieťaťu majú v rovnakom rozsahu obaja rodičia. V bežných veciach môže tieto práva vykonávať každý rodič aj bez súhlasu druhého rodiča. Pokiaľ však ideo závažnejšie rozhodnutia, týkajúce sa podstatných vecí dieťaťa, tam sa už vyžaduje konsenzus oboch rodičov, t. j. na týchto by ...
_ _ _
14.10.2011

Návrh na zníženie výživného pre maloleté dieťa

Vyživovaciu povinnosť k deťom do času, kým nie sú schopné samé sa živiť, majú obaja rodičia. V prípade, že sa rodičia – manželia rozvádzajú, alebo rodičia, ktorí nie sú manželmi, spolu nežijú, je potrebné, aby súd upravil ich rodičovské práva a povinnosti k maloletým deťom, okrem iného rozhodol, ktorému z rodičov dieťa zverí do osobnej starostlivosti a ako má ten z rodičov, ktorému dieťa zverené nebolo, prispievať na jeho výživu (určí mu sumu, ktorou má prispievať a termíny, v ktorch má túto sumu poukazovať ). Súd tak urobí buď v rozsudku o rozvode, alebo ak rozvod neprebieha, v osobitnom rozsudku. Následne počas života dieťaťa však môže dôjsť k zmene pomerov, ktorá ...
_ _ _
12.7.2011

Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

Vyživovaciu povinnosť k deťom do času, kým nie sú schopné samé sa živiť, majú obaja rodičia. V prípade, že sa rodičia – manželia rozvádzajú, alebo rodičia, ktorí nie sú manželmi, spolu nežijú, je potrebné, aby súd upravil ich rodičovské práva a povinnosti k maloletým deťom, okrem iného rozhodol, ktorému z rodičov dieťa zverí do osobnej starostlivosti a ako má ten z rodičov, ktorému dieťa zverené nebolo, prispievať na jeho výživu (určí mu sumu, ktorou má prispievať a termíny, v ktorch má túto sumu poukazovať ). Súd tak urobí buď v rozsudku o rozvode, alebo ak rozvod neprebieha, v osobitnom rozsudku. Následne počas života dieťaťa však môže dôjsť k zmene, ktorá ...
_ _ _
11.7.2011

Návrh na rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode

Jedným z dôvodov zániku manželstva je jeho rozvod. Rozvod manželstva je možný len na základe návrhu na rozvod podaného jedným z manželov. Návrh na rozvod manželstva sa podáva na tom okresnom súde, v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko na území Slovenskej republiky, ak v obvode tohto súdu stále žije aspoň jeden z manželov. Ak takýto súd nie je, tak návrh na rozvod manželstva je potrebné podať na súde, v obvode ktorého má bydlisko alebo sa zdržuje odporca, a ak nie je ani takýto súd, tak na tom súde, v obvode ktorého má bydlisko alebo sa zdržuje navrhovateľ. Po podaní návrhu na rozvod manželstva sa ním bude zaoberať súd. Podľa § 23 ods. 1 zákona ...
_ _ _
4.7.2011

Návrh na rozvod manželstva (bez maloletých detí)

Jedným z dôvodov zániku manželstva je jeho rozvod. Rozvod manželstva je možný len na základe návrhu na rozvod podaného jedným z manželov. Návrh na rozvod manželstva sa podáva na tom okresnom súde, v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko na území Slovenskej republiky, ak v obvode tohto súdu stále žije aspoň jeden z manželov. Ak takýto súd nie je, tak návrh na rozvod manželstva je potrebné podať na súde, v obvode ktorého má bydlisko alebo sa zdržuje odporca, a ak nie je ani takýto súd, tak na tom súde, v obvode ktorého má bydlisko alebo sa zdržuje navrhovateľ. Po podaní návrhu na rozvod manželstva sa ním bude zaoberať súd. Podľa § 23 ods. 1 zákona ...
_ _ _
3.7.2011

Dohoda o výkone rodičovských práv a povinností

Rodičia majú vo vzťahu k svojim maloletým deťom v zmysle § 28 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v platnom znení (ďalej len “ZR”) predovšetkým tieto práva a povinnosti: vykonávať nad nimi osobnú starostlivosť, starať sa o ich výživu a výchovu, zdravie a všestranný vývoj zastupovať ich spravovať ich majetok. Rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. V prípade, že obaja rodičia (či už sú manželia alebo nie) žijú spoločne s dieťaťom v jednej domácnosti a nedochádza medzi nimi k rozporom ohľadne rodičovských práv a povinností, zväčša sa vedia na ich výkone spoločne dohodnúť. K potrebe ustáliť podmienky výkonu rodičovských práv a povinností formálne ...
_ _ _
30.6.2011
<< predchádzajúce
|
ďaľšie >>
dizajn © šomšák, 2010