Vzory zmlúv a právnych podaní

>> občianske právo

Zmluva o prevode vlastníctva bytu a návrh na vklad vlastníckeho práva

Zmluvou o prevode vlastníctva bytu sa prevádza z predávajúceho na kupujúceho vlastnícke právo k bytu. V zásade ide o kúpnu zmluvu, avšak vzhľadom na to, že predmetom kúpy je v tomto prípade nehnuteľnosť – byt, má určité špecifiká: - Musí byť uzatvorená písomne a podpisy predávajúceho a kupujúceho musia byť na jednej listine, pričom podpis prevodcu musí byť notársky overený. - Okrem všeobecných náležitostí kúpnej zmluvy stanovených Občianskym zákonníkom je nevyhnutné riadiť sa aj zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, kde sú stanovené ďalšie požiadavky na to, čo má takáto zmluva obsahovať. Tieto požiadavky sa týkajú ...
_ _ _
20.11.2011

Námietky proti trovám exekúcie

Každý súdny exekútor vykonáva exekúciu (nútený výkon súdnych a iných rozhodnutí) ako svoje povolanie, za čo mu v zmysle zákona prináleží určitá odplata. Túto odplatu predstavujú tzv. trovy exekúcie, ktoré najčastejšie znáša osoba v exekučnom konaní označovaná ako povinný. Výška týchto trov exekúcie je presne stanovená všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to konkrétne v Exekučnom poriadku a v osobitnej Vyhláške o odmenách a náhradách súdnych exekútorov. Súdny exekútor sa pri určovaní výšky trov exekúcie nemôže od týchto predpisov odchýliť, čo inými slovami znamená, že súdny exekútor má nárok na zaplatenie trov exekúcie iba v takej výške, v akej to stanovuje ...
_ _ _
17.10.2011

Súhlas rodiča s vycestovaním dieťaťa do zahraničia s druhým rodičom

V súlade s § 28 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v platnom znení (ďalej len „ZR“) súčasťou rodičovských práv a povinností je najmä: - sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývoj maloletého dieťaťa, - zastupovanie maloletého dieťaťa a - správa majetku maloletého dieťaťa. V zásade rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k dieťaťu majú v rovnakom rozsahu obaja rodičia. V bežných veciach môže tieto práva vykonávať každý rodič aj bez súhlasu druhého rodiča. Pokiaľ však ideo závažnejšie rozhodnutia, týkajúce sa podstatných vecí dieťaťa, tam sa už vyžaduje konsenzus oboch rodičov, t. j. na týchto by ...
_ _ _
14.10.2011

Námietky proti exekúcii

Po začatí exekučného konania má povinný (t.j. ten subjekt, ktorému bola právoplatne uložená povinnosť niečo plniť, avšak dobrovoľne tak neučinil a z toho dôvodu bolo začaté voči nemu exekučné konanie) viacero možností, ako sa brániť voči tomu, aby exekúcia pokračovala a jeho majetok bol postihnutý. Povinný má možnosť podať tzv. námietky proti exekúcii. Urobiť tak môže do 14 dní odo dňa, kedy mu bolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie. Tieto námietky sa podávajú u exekútora, ktorý ich následne, najneskôr do 5 dní od ich obdržania, doručí súdu. O námietkach potom rozhoduje súd v 60-dňovej lehote. Podané námietky je potrebné odôvodniť. Zákon č. 233/1995 z. Z. ...
_ _ _
12.10.2011

Zmluva o predaji motorového vozidla

Motorové vozidlo (automobil) sa z právneho hľadiska považuje za hnuteľnú vec. V prípade, ak dochádza k prevodu vlastníckeho práva k hnuteľnej veci, tak medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorí nie sú podnikateľmi dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy podľa ustanovenia § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluva, ktorá je obsahom tohto vzoru, nesie názov „Zmluva o predaji motorového vozidla“, avšak vo svojej podstate ide o klasickú kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k hnuteľnej veci (motorovému vozidlu) s jedným základným rozdielom. Tento rozdiel spočíva v tom, že kupujúci pri uzatváraní tejto ...
_ _ _
28.9.2011

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o náme bytu je osobitným typom nájomnej zmluvy a je upravená predovšetkým v ustanoveniach § 685 až § 719 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „OZ“). Zmluvou o nájme bytu prenajímateľ prenecháva nájomcovi za nájomné byt do užívania. Zmluva o nájme bytu musí obsahovať minimálne označenie predmetu a rozsahu užívania, výšku nájomného a výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo spôsob ich výpočtu. Mala by tiež obsahovať aj opis príslušenstva a opis stavu bytu. Ak sa nájomná zmluva neuzavrela písomne, vyhotoví sa o jej obsahu zápisnica. V záujme zachovania právnej istoty je však vhodné uzatvoriť nájomnú zmluvu písomne a ...
_ _ _
3.9.2011

Listina o vydedení

Vydedenie (exheredatio) je jednostranný právny úkon poručiteľa, ktorým poručiteľ prejaví svoju vôľu, aby jeho deti – tzv. neopomenuteľní dedičinedostali svoj dedičský podiel na majetku poručiteľa z dôvodu, že svojim konaním naplnili niektorý zo zákonných dôvodov vydedenia. Vydedením poručiteľ zákonným spôsobom odníme dedičské právo tomu dedičovi, ktorému by inak podľa zákona dedičský podiel patril. Dôsledkom vydedenia je strata práva neopomenuteľného dediča na dedičstvo, resp. časť dedičstva po poručiteľovi. Platne a účinne vydedené dieťa poručiteľa (prípadne aj ďalší potomkovia, ako je vysvetlené nižšie) po zistení jeho vydedenia prestáva byť účastníkom v konaní o ...
_ _ _
27.8.2011

Závet

Závet je jednostranný právny úkon, ktorého účelom je slobodné nakladanie so svojim majetkom (dedičstvom) pre prípad svojej smrti. Závet sa nazýva aj posledná vôľa alebo testament. Závetom môže poručiteľ prenechať svoj majetok tým osobám, ktoré si sám určí, ak je to v súlade s tými ustanoveniami zákona o neopomenuteľných dedičoch, od ktorých sa nie je možné odchýliť (bližšie vysvetlenie nižšie). Dedenie zo závetu sa uplatňuje ako: výlučná forma prechodu majetku poručiteľa na dedičov, (poručiteľ odkáže závetom celý svoj majetok dedičom, ktorých určí v závete) alebo popri dedení zo zákona. (poručiteľ odkáže dedičom závetom len časť svojho majetku, ...
_ _ _
23.7.2011

Darovacia zmluva - darovanie bytu

Darovacia zmluva je pomerne častým právnym úkonom, ktorý sa používa pri disponovaní s majetkom fyzických a právnických osôb. Vo svojej podstate ide o dvojstranný právny úkon uzatváraný medzi darcom a obdarovaným, čo inými slovami znamená, že na základe tejto zmluvy vznikajú zmluvným stranám, ktoré zmluvu uzatvorili, vzájomné práva a povinnosti: povinnosť darcu bezodplatne previesť vlastnícke právo k predmetu darovania (daru) na obdarovaného; povinnosť obdarovaného predmet darovania (dar) prijať. Podľa ustanovenia § 628 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) „darovacou zmluvou darca niečo ...
_ _ _
15.7.2011

Návrh na zníženie výživného pre maloleté dieťa

Vyživovaciu povinnosť k deťom do času, kým nie sú schopné samé sa živiť, majú obaja rodičia. V prípade, že sa rodičia – manželia rozvádzajú, alebo rodičia, ktorí nie sú manželmi, spolu nežijú, je potrebné, aby súd upravil ich rodičovské práva a povinnosti k maloletým deťom, okrem iného rozhodol, ktorému z rodičov dieťa zverí do osobnej starostlivosti a ako má ten z rodičov, ktorému dieťa zverené nebolo, prispievať na jeho výživu (určí mu sumu, ktorou má prispievať a termíny, v ktorch má túto sumu poukazovať ). Súd tak urobí buď v rozsudku o rozvode, alebo ak rozvod neprebieha, v osobitnom rozsudku. Následne počas života dieťaťa však môže dôjsť k zmene pomerov, ktorá ...
_ _ _
12.7.2011

Návrh na vykonanie exekúcie

Exekučné konanie ako prostriedok núteného výkonu súdnych rozhodnutí je posledným krokom k celkovému naplneniu práva jednotlivca na súdnu a inú právnu ochranu, ktoré je garantované Ústavou SR. V tejto súvislosti však treba podotknúť, že vykonanie exekučného konania nie je nevyhnutne potrebné v prípade, ak si povinný riadne a včas splní svoje povinnosti, ktoré mu boli uložené príslušným vykonateľným exekučným titulom (právoplatným rozhodnutím súdu a podobne). Účelom exekučného konania je nútený výkon súdneho alebo iného administratívneho rozhodnutia (exekučného titulu), a to aj proti vôli povinného. Účastníkmi exekučného konania sú: oprávnený – osoba, ktorej ...
_ _ _
12.7.2011

Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

Vyživovaciu povinnosť k deťom do času, kým nie sú schopné samé sa živiť, majú obaja rodičia. V prípade, že sa rodičia – manželia rozvádzajú, alebo rodičia, ktorí nie sú manželmi, spolu nežijú, je potrebné, aby súd upravil ich rodičovské práva a povinnosti k maloletým deťom, okrem iného rozhodol, ktorému z rodičov dieťa zverí do osobnej starostlivosti a ako má ten z rodičov, ktorému dieťa zverené nebolo, prispievať na jeho výživu (určí mu sumu, ktorou má prispievať a termíny, v ktorch má túto sumu poukazovať ). Súd tak urobí buď v rozsudku o rozvode, alebo ak rozvod neprebieha, v osobitnom rozsudku. Následne počas života dieťaťa však môže dôjsť k zmene, ktorá ...
_ _ _
11.7.2011

Návrh na rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode

Jedným z dôvodov zániku manželstva je jeho rozvod. Rozvod manželstva je možný len na základe návrhu na rozvod podaného jedným z manželov. Návrh na rozvod manželstva sa podáva na tom okresnom súde, v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko na území Slovenskej republiky, ak v obvode tohto súdu stále žije aspoň jeden z manželov. Ak takýto súd nie je, tak návrh na rozvod manželstva je potrebné podať na súde, v obvode ktorého má bydlisko alebo sa zdržuje odporca, a ak nie je ani takýto súd, tak na tom súde, v obvode ktorého má bydlisko alebo sa zdržuje navrhovateľ. Po podaní návrhu na rozvod manželstva sa ním bude zaoberať súd. Podľa § 23 ods. 1 zákona ...
_ _ _
4.7.2011

Návrh na rozvod manželstva (bez maloletých detí)

Jedným z dôvodov zániku manželstva je jeho rozvod. Rozvod manželstva je možný len na základe návrhu na rozvod podaného jedným z manželov. Návrh na rozvod manželstva sa podáva na tom okresnom súde, v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko na území Slovenskej republiky, ak v obvode tohto súdu stále žije aspoň jeden z manželov. Ak takýto súd nie je, tak návrh na rozvod manželstva je potrebné podať na súde, v obvode ktorého má bydlisko alebo sa zdržuje odporca, a ak nie je ani takýto súd, tak na tom súde, v obvode ktorého má bydlisko alebo sa zdržuje navrhovateľ. Po podaní návrhu na rozvod manželstva sa ním bude zaoberať súd. Podľa § 23 ods. 1 zákona ...
_ _ _
3.7.2011

Dohoda o výkone rodičovských práv a povinností

Rodičia majú vo vzťahu k svojim maloletým deťom v zmysle § 28 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v platnom znení (ďalej len “ZR”) predovšetkým tieto práva a povinnosti: vykonávať nad nimi osobnú starostlivosť, starať sa o ich výživu a výchovu, zdravie a všestranný vývoj zastupovať ich spravovať ich majetok. Rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. V prípade, že obaja rodičia (či už sú manželia alebo nie) žijú spoločne s dieťaťom v jednej domácnosti a nedochádza medzi nimi k rozporom ohľadne rodičovských práv a povinností, zväčša sa vedia na ich výkone spoločne dohodnúť. K potrebe ustáliť podmienky výkonu rodičovských práv a povinností formálne ...
_ _ _
30.6.2011

Darovacia zmluva - hnuteľná vec

Darovacia zmluva zakladá vzťah medzi darcom a obdarovaným. Darovacia zmluva je zmluvou, kde darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. Darovacia zmluva je obsiahnutá len v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení platných právnych predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“), pre prípad potreby sa používa aj medzi podnikateľskými subjektmi. Podstatou darovacej zmluvy je bezodplatný prevod vlastníctva k veci. Subjektom darovacej zmluvy sa môže stať: - fyzická osoba, - právnická osoba a - štát (len na strane obdarovaného). Písomná forma darovacej zmluvy je v prípade daru, ...
_ _ _
3.6.2011

Zmluva o kúpe motorového vozidla

Motorové vozidlo (automobil) sa z právneho hľadiska považuje za hnuteľnú vec. V prípade, ak dochádza k prevodu vlastníckeho práva k hnuteľnej veci, tak medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorí nie sú podnikateľmi dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy podľa ustanovenia § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Kúpna zmluva pri prevode vlastníckeho práva k hnuteľnej veci nemusí byť nevyhnutne uzatvorená v písomnej forme, ale z hľadiska právnej istoty oboch zmluvných strán je najvhodnejšie, aby obe zúčastnené strany disponovali s listinou, v ktorej si dohodli podmienky tohto prevodu vlastníckeho práva. V tejto súvislosti ...
_ _ _
3.6.2011

Námietka premlčania v občianskom súdnom konaní

Podstata inštitútu premlčania spočíva v uplynutí času a v dôsledku takto márneho uplynutia času vzniká dlžníkovi právo vzniesť pred súdom námietku premlčania, a tým odmietnuť plnenie veriteľovi. To v praxi znamená, že žalobca má voči žalovanému určitý nárok (napr. na zaplatenie kúpnej ceny na základe kúpnej zmluvy), avšak ak žalovaný dobrovoľne kúpnu cenu nezaplatí a žalobca si tento nárok uplatní na súde až po uplynutí premlčacej doby, žalovaný sa môže brániť, že právo na zaplatenie kúpnej ceny sa premlčalo. Ak je tomu skutočne tak, súd musí žalobu žalobcu zamietnuť, hoci aj má relevantný základ. Po uplynutí premlčacej doby, ak žalovaný vznesie námietku ...
_ _ _
3.6.2011

Ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní

Ak súd na prejednanie veci samej nariadi pojednávanie, predvolá účastníkov konania a všetkých, ktorých prítomnosť je potrebná. V praxi sa často stáva, že účastníkovi konania alebo inej osobe, ktorá bola na pojednávanie predvolaná, v účasti na pojednávaní bráni určitá prekážka, napr. choroba účastníka konania, dočasná neprítomnosť účastníka konania z dôvodu odcestovania a pod. V takom prípade, ak sa osoba, ktorá bola na pojednávanie predvolaná, nemôže na pojednávanie dostaviť, je povinná svoju neúčasť ospravedlniť. Súd však neúčasť predvolanej osoby neospravedlní z akýchkoľvek dôvodov, nakoľko ospravedlňujúcim dôvodom neprítomnosti predvolanej osoby sú iba vážne ...
_ _ _
31.5.2011

Zmluva o pôžičke

Zmluva o pôžičke ako záväzkový vzťah je upravený v ustanoveniach zákona 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Touto zmluvou prenecháva veriteľ dlžníkovi veci, ktoré sú určené podľa druhu a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu. Subjektmi zmluvy o pôžičke sú: - veriteľ, a - dlžník. Zákon nevylučuje, aby zmluvu o pôžičke uzavrela aj osoba, ktorá predmet zmluvy nevlastní. Aj keď najčastejším predmetom zmluvy o pôžičke sú peniaze, nie je vylúčené aby ním boli aj iné hnuteľné veci (stavebný materiál, zemiaky a pod.). Pôžičku možno dojednať ako - bezúročnú, alebo - pôžičku s ...
_ _ _
26.5.2011
dizajn © šomšák, 2010