Vzory zmlúv a právnych podaní

>> pracovné právo

Upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny a možnosť výpovede

Zamestnávateľ môže jednostranne skončiť so zamestnancom pracovný pomer výpoveďou iba z dôvodov uvedených v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej len „Zákonník práce“). Z nijakých iných dôvodov zamestnávateľ nemôže zamestnancovi dať výpoveď.

Porušenie pracovnej disciplíny je jedným z dôvodov, ktoré za určitých podmienok oprávňujú zamestnávateľa:

  1. okamžite skončiť so zamestnancom pracovný pomer, ak zamestnanec porušil pracovnú disciplínu závažne, alebo
  2. dať zamestnancovi výpoveď, ak zamestnanec porušil pracovnú disciplínu závažne, ale zamestnávateľ s ním neskončil okamžite pracovný pomer, a ak zamestnanec porušil pracovnú disciplínu menej závažne.

Závažné a menej závažné porušenie pracovnej disciplíny Zákonník práce nijako nešpecifikuje a nedefinuje. To, či ide o závažné alebo menej závažné porušenie pracovnej disciplíny zaleží od okolností každého jednotlivého prípadu a prihliada sa pritom na prípadnú spôsobenú škodu, doterajšie správanie zamestnanca a pod. V zmysle ustálenej judikatúry bolo v minulosti ako závažné porušenie pracovnej discipíny hodnotené požitie alkoholu počas pracovnej doby, zavinené nedostavenie sa v pracovnom čase na pracovisko, vynášanie dôverných informácií zamestnávateľa konkurencii  a pod. Pokiaľ má zamestnávateľ vydaný pracovný poriadok, býva zvykom upraviť práve v ňom konanie, ktoré zamestnávateľ považuje za závažné, resp. menej závažné porušenie pracovnej disciplíny. Avšak v tejto súvislosti upozorňujeme, že v zmysle judikatúry pre súdy znenie pracovného poriadku zamestnávateľa nie je záväzné. To v praxi znamená, že ak by zamestnávateľ v pracovnom poriadku definoval určité konanie ako porušenie pracovnej disciplíny (či už závažné alebo menej závažné) a dal by zamestnancovi výpoveď, zamestnanec by sa mohol domáhať na súde určenia, že táto výpoveď je neplatná a súd by mohol rozhodnúť, že napriek tomu, že podľa pracovného poriadku zamestnávateľa zamestnane sa dopustil porušenia pracovnej disciplíny, podľa súdu k porušeniu pracovnej disciplíny vôbec nedošlo a teda výpoveď je neplatná.

Rozdiel medzi závažným a menej závažným porušením pracovnrej disciplíny je aj v tom, že v závislosti od toho, o ktorý „druh“ porušenia pracovnej disciplíny ide, musí zamestnávateľ rozdielne postupovať. Pokiaľ zamestnanec poruší pracovnú disciplínu závažne, môže mu zamestnávateľ dať výpoveď bez potreby nejakých predchádzajúcich upozornení.

Avšak podľa § 63 ods. 1 písm. e) ZP pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

 Predkladaný vzor teda slúži zamestnávateľovi na splnenie povinnosti písomne upozorniť zamestnanca na možnosť výpovede pre porušenie pracovnej disciplíny, aby následne, v prípade, že dôjde k ďalšiemu porušeniu pracovnej disciplíny zo strany zamestnanca v nasledujúcich 6 mesiacoch, mohol uplatniť voči zamestnancovi výpoveď.

Ak by dal zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny bez takéhoto predchádzajúceho písomného upozornenia, výpoveď z pracovného pomeru by bola neplatná.

 V prípade, že máte záujem o vzor tohto právneho dokumentu vypracovaný advokátskou kanceláriou Steiner & Associates s. r. o., môžete si ho zakúpiť tu. Zároveň so samotným vzorom získate aj podrobný popis k vzoru, ktorý obsahuje bližšie vysvetlenie k jednotlivým častiam vzoru, ako aj možné alternatívy niektorých jeho častí. Tento popis Vám poslúži ako pomôcka pri úprave vzoru podľa Vašich potrieb.25.5.2011

Cena vzoru zmluvy:
9.00 €
dizajn © šomšák, 2010