Vzory zmlúv a právnych podaní

>> občianske právo

Zmluva o pôžičke

Zmluva o pôžičke ako záväzkový vzťah je upravený v ustanoveniach zákona 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Touto zmluvou prenecháva veriteľ dlžníkovi veci, ktoré sú určené podľa druhu a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu.

Subjektmi zmluvy o pôžičke sú:

-          veriteľ, a

-          dlžník.

Zákon nevylučuje, aby zmluvu o pôžičke uzavrela aj osoba, ktorá predmet zmluvy nevlastní.

Aj keď najčastejším predmetom zmluvy o pôžičke sú peniaze, nie je vylúčené aby ním boli aj iné hnuteľné veci (stavebný materiál, zemiaky a pod.).

Pôžičku možno dojednať ako

-          bezúročnú, alebo

-          pôžičku s úrokmi.

Úrok sa spravidla stanovuje určitým percentom za určité obdobie (napr. 1,5 % ročne). Pri pôžičke, kde predmetom nebudú peniaze, je možné namiesto úrokov dojednať plnenie väčšieho množstva alebo aj vecí lepšej akosti. Nie je vylúčené, že zmluva o pôžičke je dojednaná bez akýchkoľvek majetkových výhod pre veriteľa, ktorý poskytne predmet pôžičky.

Aj napriek tomu, že sa subjekty tohto obligačného vzťahu dohodnú na bezúročnej zmluve o pôžičke, môže veriteľovi vzniknúť nárok na úroky z omeškania ako tzv. sankčné úroky. Sankčný úrok je potrebné odlíšiť od úroku zmluvného (dohodnutého účastníkmi zmluvy v prípade zmluvy o pôžičke, kde sa zmluvné strany dohodli na vrátení pôžičky s úrokmi). Nárok na sankčné úroky vzniká veriteľovi v prípade, ak sa dlžník omešká s vrátením bezúročnej pôžičky v dohodnutom termíne.

Pre platnosť zmluvy o pôžičke zákon nevyžaduje písomnú formu. V záujme právnej istoty účastníkov možno písomnú formu odporučiť.

V prípade, že máte záujem o vzor tohto právneho dokumentu vypracovaný advokátskou kanceláriou Steiner & Associates s. r. o., môžete si ho zakúpiť tu. Zároveň so samotným vzorom získate aj podrobný popis k vzoru, ktorý obsahuje bližšie vysvetlenie k jednotlivým častiam vzoru, ako aj možné alternatívy niektorých jeho častí. Tento popis Vám poslúži ako pomôcka pri úprave vzoru podľa Vašich potrieb.26.5.2011

Cena vzoru zmluvy:
9.00 €
dizajn © šomšák, 2010