Vzory zmlúv a právnych podaní

>> občianske právo

Výpoveď prenajímateľa z nájmu bytu z dôvodu, že nájomca využíva byt bez súhlasu prenajímateľa na iné účely ako na bývanie, v zmysle § 711 ods. 1 písm. g/ OZ

Nájom bytu je tzv. chráneným nájmom a k jeho zániku môže dôjsť len spôsobmi uvedenými v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „OZ“), ktorými sú:

  1. Písomná dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom,
  2. Uplynutím dojednaného času, ak bol nájom dohodnutý na určitý čas,
  3. Smrťou nájomcu, ak jeho práva neprešli na ďalšie osoby,
  4. Zánikom členstva nájomcu v bytovom družstve,
  5. Písomnou výpoveďou, ktorú môže dať prenajímateľ alebo nájomca.

Poslednou možnosťou zániku nájmu bytu je výpoveď. Výpoveď musí byť písomná, inak je neplatná, a rovnako musí byť doručená druhej strane. Kým nájomca môže nájom vypovedať z akýchkoľvek dôvodov alebo aj bez udania dôvodu, prenajímateľ môže dať nájomcovi výpoveď z nájmu bytu len v prípadoch výslovne stanovených v § 711 OZ.

Medzi dané prípady možností výpovede z nájmu bytu patrí i dôvod uvedený v ustanovení § 711 ods. 1 písm. g/ OZ, t.j. dôvod, že nájomca využíva byt bez súhlasu prenajímateľa na iné účely ako na bývanie. Uvedený výpovedný dôvod predpokladá takú činnosť nájomcu, ktorá smeruje k zmene účelového určenia bytu bez toho, aby k tejto zmene dal súhlas prenajímateľ. Pod iným účelom sa rozumie akýkoľvek iný účel okrem bývania, a teda napr. i podnikateľské či nepodnikateľské aktivity, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú za finančnú odmenu alebo nie.

Danej formulácii výpovedného dôvodu vo výpovedi je treba venovať náležitú pozornosť, pretože platí, že výpovedný dôvod musí byť vymedzený skutkovo tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným výpovedným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Nepostačuje iba citácia príslušného zákonného ustanovenia. Uplatnený výpovedný dôvod nesmie prenajímateľ dodatočne meniť. Vo výpovedi je potrebné vymedziť i skutočnosti o tom, na aké účely nájomca v rozpore so súhlasom prenajímateľa byt využíva, prípadne odkedy, alebo kedy sa o tom prenajímateľ dozvedel.

Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená nájomcovi. Prenajímateľ však môže vo výpovedi určiť nájomcovi aj dlhšiu výpovednú lehotu, kratšiu však nie.

So zánikom nájmu v tomto prípade nie je spojená povinnosť prenajímateľa zabezpečiť bytovú náhradu, keďže využitie bytu na iné účely ako na bývanie svedčí o tom, že bytová potreba nájomcu nie je tak naliehavá, aby mu zákon poskytoval zvýšenú ochranu.

V prípade, že máte záujem o vzor tohto právneho dokumentu vypracovaný advokátskou kanceláriou Steiner & Associates s. r. o., môžete si ho zakúpiť tu. Zároveň so samotným vzorom získate aj podrobný popis k vzoru, ktorý obsahuje bližšie vysvetlenie k jednotlivým častiam vzoru, ako aj možné alternatívy niektorých jeho častí. Tento popis Vám poslúži ako pomôcka pri úprave vzoru podľa Vašich potrieb. 

 22.2.2013

Cena vzoru zmluvy:
9.00 €
dizajn © šomšák, 2010