Články

>> správne právo

Zmeny v zákone o sociálnych službách od 01.03.2012

Dňa 01.03.2012 nadobudne účinnosť zákon č. 50/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Zámerom tejto novely zákona  je riešenie problémov a nedostatkov vo financovaní sociálnych služieb a snaha o udržanie a bezproblémovú existenciu zariadení sociálnych služieb.

 

Novela zákona prináša najmä nasledovné zmeny:

K ustanoveniu § 35 ods.1 písm. a)

Novela sprísňuje podmienky na prijatie osoby do sociálneho zariadenia pre seniorov, a to zvýšením stupňa odkázanosti klienta z II. na stupeň IV.  Uvedené opatrenie má za cieľ podporiť zotrvanie seniorov v prirodzenom domácom prostredí a znížiť tlak na kapacity zariadení pre seniorov.

K novému ustanoveniu § 51a

Vypúšťa sa povinnosť posúdenia odkázanosti na sociálnu službu v prípade, ak  klient alebo jeho rodina je ochotná platiť úhradu vo výške ekonomicky oprávnených nákladov sociálnej služby. Táto zmena by mala znížiť náklady samosprávy na posudkovú činnosť ako aj urýchliť proces poskytovania sociálnej služby.

K ustanoveniu § 71 ods. 6, 7

Zavádza sa nové financovanie zariadení sociálnych služieb zriadených alebo založených obcami a financovanie neverejných poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb účelovou dotáciou z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. To znamená, že všetkým obecným zariadeniam a neverejným poskytovateľom vybraných druhov sociálnych služieb sa navrhuje poskytovať rovnakú výšku príspevku na zabezpečenie prevádzky podľa jednotlivých druhov služieb zo zdrojov štátneho rozpočtu. Výška príspevku pre tieto zariadenia podľa druhu sociálnej služby a počtu miest v zariadení je určená v prílohe č. 4 zákona.

K ustanoveniu § 72 ods. 2

Obciam a vyšším územným celkom sa ukladá povinnosť všeobecne záväzným nariadením stanoviť  minimálnu výšku úhrady za služby dlhodobej starostlivosti zo strany klienta, a to vo výške minimálne 50 % ekonomicky oprávnených nákladov na sociálnu službu. Výška týchto nákladov sa určí u verejných poskytovateľov sociálnej služby podľa porovnateľného druhu a formy sociálnej služby v územnom obvode príslušnej obce alebo vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok, v prepočte na mesiac a na prijímateľa sociálnej služby, na počet hodín alebo úkonov opatrovateľskej služby.

Touto zmenou sa predpokladá zvýšenie príjmov samospráv na poskytovanie a zabezpečovanie sociálnych služieb.

K ustanoveniu § 72 ods. 11 až 18

Na posudzovanie majetku osoby žiadajúcej o poskytovanie sociálnej služby sa už nepoužijú ustanovenia osobitného predpisu, ale nové ustanovenia zákona o sociálnych službách.

Za majetok sa na účely platenia úhrady za sociálnu službu považujú nehnuteľné veci (napr. rodinný dom, byt, garáž) a hnuteľné veci, vrátane úspor, majetkových práv a hodnôt, ktorých hodnota presahuje sumu 10 000 eur. 

Povinnosť preukazovať majetok sa ukladá nielen prijímateľovi sociálnej služby, ale aj osobám, ktoré sú  povinné výživou (rodičia a deti), a to tak v čase začatia, ako aj v priebehu poskytovania sociálnej služby.

 V prípade pochybností o hodnote majetku, si obec alebo vyšší územný celok zabezpečí overenie tejto skutočnosti znaleckým posudkom a zaplatí náklady s tým spojené.

Taxatívne sa stanovuje rozsah majetku, na ktorý sa pri platení úhrady za sociálnu službu neprihliada (napr. nehnuteľnosť určená na trvalé bývanie, užívaná poľnohospodárska pôda, vybavenie domácnosti a vybrané hnuteľné veci). Výnimka sa ustanovuje pre klientov, ktorým sa poskytuje celoročná pobytová služba dlhodobej starostlivosti, pri ktorej sa zohľadňuje aj nehnuteľnosť, ktorú klient užíval na bývanie pred nástupom do zariadenia.

Na účely platenia úhrady za sociálnu službu sa posudzuje nielen súčasný príjem a majetok prijímateľa sociálnej služby, ale prihliada sa  aj na príjem získaný predajom nehnuteľného majetku v posledných piatich rokoch alebo na iný právny úkon prijímateľa sociálnej služby, ktorým sa zmenšil jeho majetok bez primeraného protiplnenia.

K ustanoveniu § 74 ods. 3

Ak fyzická osoba alebo jej  rodina je ochotná platiť úhradu vo výške ekonomicky oprávnených nákladov sociálnej služby, tak táto fyzická osoba už nie je povinná predložiť obci alebo vyššiemu územnému celku žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

K novému ustanoveniu § 78a

Novela zavádza nový druh finančného príspevku na zabezpečenie sociálnej služby poskytovanej neverejnými poskytovateľmi vybraných druhov sociálnych služieb (zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár, nocľaháreň), ktoré budú financované z účelovej dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Výška tohto príspevku je stanovená pevnou sumou podľa druhu sociálnej služby a počtu miest zariadenia sociálnej služby, ktoré sú ustanovené v prílohe zákona.

Tento príspevok bude poskytovať obec, v ktorej sa nachádza zariadenie neverejného poskytovateľa, ktorý o poskytnutie príspevku obec písomne požiada. Za účelom poskytnutia finančných prostriedkov na účely tohto príspevku obec písomne žiada Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Súčasne sa ustanovuje pre obec lehota 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly ministerstva, v ktorej je povinná poskytnúť finančný príspevok neverejnému poskytovateľovi.

Obci sa súčasne umožňuje poskytnúť finančný príspevok  na zabezpečenie sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi z vlastných zdrojov, teda nad rámec finančných prostriedkov poskytnutých z dotácie ministerstva, napríklad z príjmov obce z výnosov miestnych daní a poplatkov.

Zákon zároveň upravuje postup pre obce pri podávaní písomnej žiadosti o poskytnutie účelovej dotácie na zabezpečenie financovania obecných zariadení a neverejných poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb na vzorových tlačivách. Prílohou k žiadostiam o poskytnutie prostriedkov z účelovej dotácie má byť aj doklad preukazujúci registráciu poskytovateľa.

K ustanoveniu § 84 ods. 9

Rozširuje sa  okruh osôb, ktoré budú môcť vykonávať opatrovanie, a tým sa vytvárajú flexibilnejšie podmienky na zamestnávanie takýchto osôb.  

Dôvodom tejto zmeny je umožniť, aby aj absolventi odborov vzdelávania stredných odborných škôl poskytujúcich vyššie odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie a nižšie stredné vzdelanie (napr. sanitár/ka) mohli vykonávať opatrovanie, nakoľko získali potrebné vedomosti a zručnosti pre výkon tejto práce.

K ustanoveniu § 92 ods. 12

Novela zákona ustanovuje nemožnosť postúpenia pohľadávky, ktorá vznikla z titulu neuhradenia úhrady za sociálnu službu, aby u povinných osôb, ktoré nebudú schopné z objektívnych dôvodov platiť úhradu za sociálnu službu, nemohlo dôjsť k strate majetku, dokonca aj bývania.

K novému ustanoveniu § 99 ods. 5

Zavádza sa pokuta  a sankcia zákazu činnosti pre  tzv. „nelegálnych poskytovateľov“ sociálnych služieb.  Ak ministerstvo zistí, že osoba vykonáva činnosti, ktoré majú charakter odborných činností, obslužných činností alebo ďalších činností podľa tohto alebo súboru týchto činností za úhradu bez zápisu do registra, uloží jej pokutu vo výške 35 000 eur a zakáže jej pokračovať v týchto činnostiach rozhodnutím o zastavení týchto činností.

K prechodným ustanoveniam (§ 110a, § 110b, § 110c, § 110d)

Na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa pri posudzovaní príjmu a majetku postupuje podľa zákona účinného do 29. februára 2012 u tých fyzických osôb, ktorým sa začala sociálna služba poskytovať najneskôr do 29. februára 2012.

Výnimkou sú osoby, u ktorých po 29. februári 2012 došlo k zmene rozhodujúcich skutočností, ktoré majú vplyv na určenie výšky úhrady za poskytovanú sociálnu službu, pri týchto fyzických osobách sa totiž bude postupovať podľa zákona účinného od 1. marca 2012.

Povinnosť dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov podľa prílohy č. 1 zákona je poskytovateľ vybraných sociálnych služieb uvedenej, ktorý poskytoval sociálnu službu podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, povinný splniť do 31. decembra 2015.

U fyzických osôb, ktoré k 29. februáru 2012 dovŕšili vek 55 rokov a vykonávali opatrovanie, ktorým sa rozumie pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, najmenej tri roky, sa upúšťa od povinnosti splnenia kvalifikačných podmienok u ustanovených pre opatrovateľov  od 1. marca 2012.

Ak poskytovateľ sociálnej služby v zariadení pre seniorov do 29. februára 2012 na základe zmluvy o poskytovaní tejto sociálnej služby celoročnou pobytovou sociálnou službou poskytoval sociálnu službu prijímateľovi sociálnej služby, ktorý po 1. marci 2012 nespĺňa podmienky odkázanosti na túto sociálnu službu podľa § 35, je tento poskytovateľ sociálnej služby povinný naďalej tomuto prijímateľovi sociálnej služby poskytovať túto sociálnu službu podľa zákona účinného od 1. marca 2012.
Fyzická osoba, ktorá sa na základe právoplatného rozhodnutia vydaného do 29. februára 2012 považuje za odkázanú na sociálnu službu v zariadení pre seniorov a po 29. februári 2012 nespĺňa podmienky odkázanosti na túto sociálnu službu podľa § 35 a táto sociálna služba sa jej k 29. februáru 2012 neposkytuje, sa považuje za odkázanú na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári a na opatrovateľskú službu podľa zákona účinného od 1. marca 2012.

Obciam a vyšším územným celkom sa stanovuje lehota na určenie sumy úhrady podľa § 72 ods. 2 najneskôr o všeobecne záväzných nariadeniach do 30. júna 2012.

V období od 1. marca 2012 do 31. decembra 2015 ministerstvo nebude nehodnotiť podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby podľa § 79 ods. 1 písm. e).

 

_ _ _
4.3.2012, Mgr. Zuzana SlezákováDiskusia (10)

1.
andrea | 19.4.2012 12:07
prosím o informáciu ohľadne platenia, keď môj starobný dôchodok je len 221 eur a mam mesačne uhrádzať 320 eur len za poskytované služby a ešte za lieky. V domove dôchodcov som už 3 roky. Je nás viac s nízkymi starobnými dôchodkami, a teraz mame problémy. Na nás pri zmene vyhlášky nik nemyslel, čo budeme robiť?
2.
ja | 26.10.2012 09:08
Netreba sa bat- ak mate narok na sluzby soc. zariadenia, tak poplatok za nu bude do vysky dochodku.
3.
maťula | 24.8.2012 15:01
Moja matka sa 2 roky zadarmo starala o nevidiacu ženu. Chodila k nej ráno a poobede. Ak bolo potrebné, alebo ju o to požiadala bývala u nej aj 10 dní v noci.&lt;br /&gt;<br />
Teraz starú pani premiestnili do sociálneho zariadenia, nakoľko aj matka z tohoto všetkého ochorela na srdce a prekonala slabší infarkt.&lt;br /&gt;<br />
Nakoľko matke pani nič neplatila, rozhodla sa stará pani darovať jej vnučke starý 35 ročný byt v pôvodnom stave, keď sa bytový dom postavil.&lt;br /&gt;<br />
V sociálnom zariadení nás upozornili, že byt sa ráta do novely zákona o sociálnom poistení.&lt;br /&gt;<br />
Je to pravda? Ako k tomu prídem, že 2 roky sa o ňu matka staral piatky, sviatky a teraz v podstate príde aj o to málo čo mohla dostať jej vnučka.&lt;br /&gt;<br />
Viete mi poradiť ako sa jej týka dodatok zákona?&lt;br /&gt;<br />
Ďakujem za odpoveď
4.
ja | 26.10.2012 09:06
V socialnom zariadeni poskytli spravnu info. Ako k tomu pridete? Nuz, v realnom svete platia iba pisane a pravne platne dohody. Vsetko ostatne je akosi naviac a dobrovolne( s rizikom ktore zazivate)
5.
Lenka | 12.10.2012 12:21
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať (poradiť), čo je potrebé k zriadeniu opatrovateľskej agentúry (ako ju zriadiť). Mám VŠ vzedelanie I. stupňa ako sociálny pedagóg a pokračujem v dokončení štúdia Mgr. - sociálna práca. Momentálne si robím aj opatrovateľský kurz cez SČK. Rada by som získané vedomosti a znalosti uplatnila takto v praxi. Je možné začať takúto prácu aj na Živnostenský list?
6.
ja | 26.10.2012 09:09
Na stranke UPSVaR su vsetkyy potrebne zakony, podmienky a formulare,kde je detailne popisane co je potrebne
7.
richard | 11.1.2013 11:41
dobrý deň, chcem sa opýtať, že aký je rozdiel medzi "Zariadením pre seniorov" a DSS?
8.
Patricia | 20.1.2013 21:27
Dobrý deň, rada by som vedela, či funkciu riaditeľa v Zariadení pre seniorov môže dostať aj osoba bez VŠ 2. stupňa, či osoba, ktorá má iné zameranie VŠ než sociálna správa.Ďakujem
9.
hanna7 | 20.2.2013 22:23
Dobry den, chcem sa opytat na konkretne paragrafy zo zakona o socialnych sluzbach, ktore sa tykaju umiestnenia do zariadenia pre seniorov a poradovníka cakatelov na tuto sluzbu. <br />
Este jedna otazocka: aky je rozdiel medzi &quot;pravidlami&quot; mestskeho zariadenia a zariadenia VUC z pohladu klienta. Dakujem za odpoved.
10.
Novakova Kristína | 10.4.2013 10:13
Dobrý deň, mám otca, ktorý má 87 rokov a nie je už úplnene samostatný.Býva sám. Chodí k nemu pani, ktorá sa o neho stará. Chcem sa opýtať, či môžem dostať finančný príspevok na opatrovanie pre túto pani. A aký je postup pri získaní finančej pomoci.Ďakujem.

Opíšte kód na obrázku:

dizajn © šomšák, 2010