Doručovanie písomností v občianskom súdnom konaní a v exekučnom konaní

Žalovaným, žalobcom, prípadne osobám, voči ktorým je vedené občianske súdne alebo exekučné konanie, často nie je zrejmý spôsob doručovania písomnosti súdu alebo exekútora. Jednou z častých námietok týchto osôb v styku so súdom alebo exekútorom je skutočnosť, že im podľa nich zásielka - výzva, upovedomenie, rozhodnutie, nebolo riadne, prípadne včas doručené. Aký je teda postup týchto orgánov pri doručovaní písomností fyzickým a právnickým osobám? 

 

Doručovanie súdnych písomností je veľmi dôležitou súčasťou občianskeho súdneho konania ako aj exekučného konania. Prostredníctvom doručovania sa napĺňa zmysel a účel súdneho konania a veľmi úzko je s ním spojené počítanie lehôt ako aj právoplatnosť a vykonateľnosť súdnych rozhodnutí.

1. Spôsoby doručovania

Súd doručuje písomnosti spravidla sám, alebo poštou.

Písomnosti, ktoré doručuje súd sám, doručuje spravidla prostredníctvom súdneho doručovateľa. Súdny doručovateľ je zamestnanec súdu, ktorého náplňou práce je doručovanie súdnych písomností podľa rozvrhu práce.

Súd môže písomnosti doručiť  aj priamo na súdnom pojednávaní alebo pri inom úkone súdu. V súdnej praxi najčastejšie ide o doručenie písomností (rôzne vyjadrenia, listinné dôkazy a iné), ktoré boli súdu doručené tesne pred pojednávaním, alebo boli krátkou cestou založené do súdneho spisu priamo na pojednávaní. Týmto spôsobom Vám napríklad súd ako účastníkovi konania, prítomnému na pojednávaní môže doručiť predvolanie na ďalšie pojednávanie.  V praxi to znamená, že sudca Vám ústne oznámi,  ktorý deň, o koľkej hodine a v ktorej miestnosti príslušného súdu sa uskutoční ďalšie pojednávanie a v zápisnici zo súdneho pojednávania uvedie, že sa doručenie vykonalo. Osobitné písomné predvolanie na pojednávanie Vám už doručené nebude.

Súd môže písomnosť doručiť takisto prostredníctvom Policajného zboru, súdneho exekútora alebo uložením do súdneho spisu.

A. Doručovanie súdnym doručovateľom a poštovým doručovateľom

Pre doručovanie písomností súdnym doručovateľom a doručovanie poštou platia rovnaké zásady, ktoré sú vyjadrené najmä v zákone č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v platnom znení.

Adresátovi možno písomnosť doručiť:

- v byte,

- v sídle – ak je adresátom právnická osoba, v mieste podnikania  - ak je adresátom fyzická osoba - podnikateľ,

- na pracovisku, alebo

- kdekoľvek bude zastihnutý.

Pri doručovaní písomností treba rozlišovať či sa jedná o písomnosť doručovanú do vlastných rúk alebo nie. Písomnosti, ktoré nie sú určené do vlastných rúk súdna prax označuje ako tzv. „obyčajné listové zásielky“.

V prípade, že Vám súd ako adresátovi zasiela obyčajnú listovú zásielku a poštový doručovateľ Vás nezastihne, môže túto písomnosť doručiť aj inej dospelej osobe bývajúcej v tom istom byte alebo v tom istom dome alebo zamestnanej na tom istom pracovisku, ak je ochotná zabezpečiť odovzdanie tejto písomnosti do Vašich rúk. Ak by však doručovateľ odovzdal písomnosť účastníkovi, ktorý má v danej veci protichodný záujem, toto doručenie by bolo priamo zo zákona neúčinné.

Ak Vás doručovateľ (či už súdny alebo poštový) ako adresáta zásielky nezastihne a zásielku nemôže doručiť ani niektorému z uvedených prijímateľov, uloží písomnosť na pošte alebo na orgáne obce.  Doručovateľ Vás o uložení zásielky vhodným spôsobom upovedomí a zároveň Vás vyzve, aby ste si písomnosť vyzdvihli. Doručovateľ podľa možností, výzvu na prevzatie zásielky, buď vhodí do Vašej poštovej schránky, upevní ju na vchodových dverách bytu, pracoviska alebo na inom vhodnom mieste a o zanechaní tejto výzvy upovedomí napr. susedov, alebo Vašich kolegov na pracovisku.  V tejto výzve budete ako adresát zásielky informovaný, na ktorom mieste a v akej lehote si môžete zásielku vyzdvihnúť.

Ak si túto uloženú zásielku neprevezmete v odbernej lehote, dokonca ani keď sa o tom nedozviete, písomnosť sa napriek tomu bude považovať za doručenú, a to dňom keď sa písomnosť vráti súdu. Túto právnu skutočnosť označujeme ako tzv. „fikciu doručenia“.

Do vlastných rúk sa doručujú písomnosti pri ktorých tak ustanovuje zákon, a iné písomnosti, ak to nariadi súd. Medzi tieto písomnosti patria najmä: návrh na začatie konania (podaný proti Vám iným účastníkom konania), uznesenie o začatí konania, predvolania na pojednávanie, súdne rozhodnutia a  uznesenia o nariadení výkonu rozhodnutia.

Pri písomnostiach určených do vlastných rúk platí, že ak sa doručovateľovi nepodarí doručiť Vám ich priamo na adrese, na ktorej sa zdržujete, tak Vás doručovateľ (podobne ako pri obyčajných listových zásielkach) upovedomí, v ktorý deň a o ktorej hodine sa uskutoční náhradné doručovanie tejto písomnosti. Ak sa napriek tomuto náhradnému  doručovaniu nepodarí doručovateľovi písomnosť doručiť (opätovne Vás nezastihne), doručovateľ písomnosť uloží na pošte alebo na orgáne obce a tento krát Vám zanechá výzvu, v ktorej Vás upovedomí, na ktorom mieste a v akej odbernej lehote si môžete zásielku vyzdvihnúť. Aj tu platí fikcia doručenia, čiže ak si zásielku počas jej uloženia nevyzdvihnete, považuje sa deň, keď bola zásielka vrátená súdu, za deň doručenia, i keď ste sa o tom nedozvedeli.

Upozorňujeme však na niektoré rozdiely, ktoré platia pri doručovaní do vlastných rúk fyzickým osobám podnikateľom, fyzickým osobám nepodnikateľom a právnickým osobám.

Fikcia doručenia pri fyzickej osobe – nepodnikateľovi:

Odberná lehota na pošte je v zmysle poštového poriadku 18 dní odo dňa uloženia zásielky na pošte. Ak si zásielku na pošte prevezmete napr. v desiaty deň od jej uloženia, tento deň sa bude považovať za deň doručenia písomnosti a od tohto dňa Vám začínajú plynúť všetky lehoty, ktoré sú spojené s danou písomnosťou. Od tohto dátumu Vám napr. začne plynúť 15 dňová lehota na podanie odvolania, alebo 10 dňová lehota na zaplatenie súdneho poplatku a iné.  

Ak si zásielku neprevezmete v rámci tejto 18 dňovej odbernej lehoty, tak táto skutočnosť sa poznačí na zásielke a dňom kedy pošta zásielku vráti súdu späť sa považuje za deň doručenia písomnosti. Fikcia doručenia teda nastane aj napriek tomu, že sa o tom nedozviete.

Rozdiel medzi písomnosťami doručovanými do vlastných rúk a obyčajnými písomnosťami teda spočíva aj v tom, že  pri písomnostiach doručovaných do vlastných rúk neprichádza do úvahy ich doručenie inej dospelej osobe, alebo inému zamestnancovi, ktorý by sa zaviazali odovzdať ich adresátovi. V tomto prípade teda ani jeden z manželov nemôže prevziať zásielku do vlastných rúk, ktorá bola adresovaná druhému manželovi.

Fikcia doručenia pri právnickej osobe a pri  fyzickej osobe – podnikateľovi

 Pri doručovaní písomností neplatia rovnaké pravidlá pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov ako pre fyzické osoby nepodnikateľov.

Ak totiž nie je možné doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je súdu známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky súdu za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie (nastane fikcia doručenia).

Ak nie je možné doručiť písomnosť fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom na adresu jej miesta podnikania uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri (napr. živnostenskom registri), v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je súdu známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky súdu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa fyzická osoba ktorá je podnikateľom o tom nedozvie (nastane fikcia doručenia).

Ak ste teda fyzickou osobou – podnikateľom, alebo osobou oprávnenou konať za právnickú osobu (napr. konateľ obchodnej spoločnosti, alebo máte splnomocnenie na preberanie poštových zásielok určených právnickej osobe), tak fikcia doručenia môže nastať až po uplynutí 3 dní odo dňa vrátenia nedoručenej zásielky súdu.

K adrese na doručovanie písomností je potrebné poznamenať, že súd bude písomnosti adresovať v prvom rade na adresu trvalého, alebo prechodného bydliska fyzickej osoby, pri právnickej osobe na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri, alebo inom registri v ktorom je zapísaná (register neziskových organizácií, register nadácií, register cirkevných organizácií atď. ) a fyzickej osobe - podnikateľovi na adresu jej miesta podnikania uvedenú v obchodnom registri, alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná (napr. živnostenský register, register samostatne hospodáriacich roľníkov a iné).

V občianskom súdnom konaní má súd navyše povinnosť poučiť účastníka konania o možnosti žiadať o doručenie písomností i na adrese iného miesta v Slovenskej republike,  prípadne si môže zvoliť zástupcu pre doručovanie.

Máte teda možnosť súd požiadať o doručovanie písomností na inú adresu, ako na adresu, ktorá je súdu známa. Táto možnosť má veľký význam najmä pri riadnom uplatňovaní Vášho práva na súdnu ochranu. Neprevzatie písomností totiž môže mať za následok zmeškanie lehôt, v rámci ktorých môžete plne uplatňovať tieto svoje práva a konať pred súdom. Možnosť doručovania písomností na inú adresu ako na adresu trvalého, či prechodného bydliska má význam najmä v situáciách ak dlhodobo pracujete v inom meste, ako kde má nahlásený pobyt, alebo ste sa presťahovali na inú adresu, bez zmeny trvalého pobytu.

Ako pre adresáta súdnych písomností, je teda vo Vašom záujme aby ste súdu oznámil zmenu adresy na doručovanie písomností.

B. Doručovanie prostredníctvom Policajného zboru

V prípade, že nie je možné doručiť písomnosť fyzickej osobe, ktorá nie je podnikateľom, na adresu jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, pretože súd nevie, kde sa adresát písomnosti zdržuje, súd poverí doručením písomnosti príslušný útvar Policajného zboru. Príslušníci policajného zboru sa následne snažia zistiť adresu pobytu, resp. miesto, kde sa adresát zásielky v danej dobe nachádza a doručiť mu písomnosť na tomto mieste.

C. Doručovanie uložením písomnosti do súdneho spisu

Tento spôsob doručovania prichádza do úvahy v prípade fyzických osôb, u ktorých zlyhá aj doručovanie prostredníctvom príslušného orgánu policajného zboru a zároveň nie je možné, aby túto osobu zastupoval ustanovený opatrovník. O tomto spôsobe doručovania písomností musí rozhodnúť súd. Toto uznesenie sa vyvesí na úradnej tabuli súdu až do právoplatného skončenia konania. Písomnosti doručované uložením v súdnom spise sa považujú za doručené po uplynutí siedmich dní od ich vyhotovenia.

Doručovanie do súdneho spisu prichádza do úvahy aj pri zásielkach určených do vlastných rúk. Písomnosti určené do vlastných rúk by Vám teda súd mohol doručovať do súdneho spisu, za splnenia troch nasledovných podmienok:

Prvou podmienkou je, že musíte byť poučený o možnosti zvoliť si zástupcu pre doručovanie a možnosti zvoliť si inú adresu pre doručovanie. Zároveň musíte byť poučený o následkoch, nedoručenia písomností, teda o možnosti súdu doručovať Vám písomnosti do súdneho spisu.

Druhou podmienkou, je že zásielka určená do vlastných rúk sa vrátila ako neprevzatá z miesta, ktoré ste na doručovanie označili, alebo z miesta Vášho trvalého, prechodného pobytu alebo od Vášho zvoleného zástupcu pre doručovanie.

Treťou podmienkou tohto doručovania je, že rovnopisy týchto písomností Vám súd musí zaslať zásielkou spolu s oznámením, že sa táto písomnosť považuje za doručenú uložením na súde s účinkami doručenia k siedmemu dňu od odoslania tejto zásielky. V prípade, že by ste si túto zásielky neprevzali, nemá to vplyv na účinky doručenia.

 D. Doručovanie prostredníctvom súdneho exekútora

Súd môže doručiť písomnosť aj prostredníctvom súdneho exekútora. Toto doručovanie môže vykonávať exekútor sám, alebo ním splnomocnení zamestnanci. Exekútor je povinný písomnosť doručiť  bez zbytočného odkladu. Doručovanie prostredníctvom exekútora sa vo svojej podstate nelíši od doručovania prostredníctvom súdneho doručovateľa, či poštového doručovateľa, taktiež sa na neho vzťahujú ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku.

Doručovanie písomností prostredníctvom súdneho exekútora môže súd vykonať na základe vlastného uváženia alebo na základe žiadosti druhého účastníka konania a na jeho náklady.

Tento spôsob doručovania písomností súdu si však netreba pomýliť s doručovaním písomností v exekučnom konaní. Niektorým aspektom doručovania v exekučnom konaní sa venujeme nižšie.

 E. Doručovanie elektronickými prostriedkami

Ako účastník občianskeho súdneho konania, máte možnosť súd požiadať, aby Vám písomnosti zasielal aj elektronickými prostriedkami, v žiadosti musíte uviesť zároveň aj samotnú elektronickú adresu .

Písomnosť sa však tomto prípade bude považovať za doručenú piaty deň od jej odoslania, aj keď si ju neprečítate, preto je potrebné zvážiť, či využívate elektronickú poštu dostatočne veľa na to, aby Vám doručenie písomnosti súdu neušlo.

Tento spôsob doručovania je však vylúčený  pri doručovaní súdnych rozhodnutí, predvolania na pojednávanie a písomností, ktoré sa doručujú do vlastných rúk.

F. Doručovanie zástupcovi

Ak sa v občianskom súdnom konaní necháte zastúpiť zástupcom na základe plnomocenstva pre celé konanie, písomnosti sa budú doručovať len tomuto zástupcovi. Znamená to, že ak sa necháte v celom konaní zastúpiť napríklad advokátom, písomnosti sa budú doručovať len advokátovi. Výnimku tvoria prípady, ak máte ako  účastník osobne v konaní niečo vykonať (napríklad, keď súd považuje za nutné vypočuť Vás), doručí sa písomnosť nielen Vášmu zástupcovi, ale priamo Vám.

Okrem zvolenia si zástupcu pre celé konanie máte ako účastník konania možnosť zvoliť si zástupcu pre doručovanie. Táto možnosť prichádza do úvahy najmä vtedy, ak nemáte zástupcu pre celé konanie a zdržujete sa napr. dlhodobo v cudzine. Za zástupcu  pre doručovanie si môžete zvoliť akúkoľvek plnoletú fyzickú osobu, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, spôsobilú na právne úkony.

G. Doručovanie v osobitných prípadoch

V nasledujúcich bodoch uvádzame v skratke odlišnosti doručovania písomností v osobitných prípadoch:

  1. Písomnosti určené osobám, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo ktoré sú vo väzbe, doručujú sa prostredníctvom ústavov na výkon trestu odňatia slobody a ústavov na výkon väzby, v ktorých sú umiestnené.
  2. Písomnosti určené osobám vo výkone ústavného ochranného liečenia a osobám umiestneným v ústave zdravotníckej starostlivosti sa doručujú prostredníctvom správy príslušného zdravotníckeho zariadenia.
  3. Písomnosti určené chovancom domovov mládeže a iných kolektívnych zariadení pre mládež sa doručujú prostredníctvom správy príslušného zariadenia.
  4. Písomnosti určené tým, ktorí požívajú diplomatické výsady a imunity, alebo tým, ktorí sú v ich bytoch alebo ktorým sa majú písomnosti doručiť v budovách alebo miestnostiach chránených diplomatickou imunitou, predložia sa ministerstvu na ďalší postup
  5. Písomnosti určené príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí vykonávajú mimoriadnu službu a profesionálnym vojakom vykonávajúcim štátnu službu na území Slovenskej republiky, ak im nebol nariadený výkon mimoriadnej služby, možno doručiť prostredníctvom príslušných veliteľov. Písomnosti určené príslušníkom ozbrojených zborov, ktorí nie sú ubytovaní v objektoch ozbrojených zborov, sa doručujú priamo; v ostatných prípadoch sa doručujú prostredníctvom ich veliteľov alebo náčelníkov.

Odopretie prijatia zásielky a jeho následky

Účastníci konania mnohokrát odporú, odmietnu prevzatie doručovanej zásielky v domnení, že tým zabránia účinkom, ktoré doručením písomnosti majú nastať.

Preto je potrebné upozorniť, že v prípade, že Vás doručovateľ, alebo príslušník policajného zboru pri pokuse o doručenie zásielky zastihne, ale odmietnete túto písomnosť prijať, táto skutočnosť má za následok fikciu doručenia, s tým, že písomnosť sa považuje za doručenú v deň, keď ste jej prijatie odopreli. Doručovateľ Vás však musí o uvedenom následku odopretia písomnosti upozorniť.

Osobitne k doručovaniu upovedomenia o začatí exekúcie v exekučnom konaní

Doručovanie písomností v exekučnom konaní nie je v Exekučnom poriadku upravené komplexne a z tohto dôvodu, je nutné aj v exekučnom konaní v zásade postupovať podľa Občianskeho súdneho poriadku a teda v zmysle zásad uvedených v tomto článku k doručovaniu v občianskom  súdnom konaní.

Súdny exekútor vykonáva doručenie vlastnej písomnosti sám, alebo prostredníctvom svojich poverených zamestnancov. Rovnako ako súd môže ďalej doručovať prostredníctvom pošty, čo je zvyčajný spôsob doručovania, alebo požiadať o doručenie obec alebo príslušný útvar Policajného zboru.

Na tomto mieste však upozorňujeme na niektoré špecifiká, ktoré platia pri doručovaní Upovedomenia o začatí exekúcie. Upovedomenie o začatí exekúcie je dôležitou písomnosťou v exekučnom konaní, s doručením ktorej sú spojené niektoré dôležité následky (odo dňa doručenia Vám začína plynúť 14 dňová lehota na podanie námietok proti exekúcii, od tohto dňa Vás exekútor vyzve aby ste do 14 dní uspokojili pohľadávky oprávneného, od tohto dňa Vám exekútor zakáže nakladať s majetkom, okrem nakladania za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného, príslušenstva tejto pohľadávky a trov exekúcie). 

Podľa § 49 ods. 3 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v platnom znení (Ďalej len „EP“) „Upovedomenie o začatí exekúcie sa doručí oprávnenému a povinnému do vlastných rúk. Náhradné doručenie upovedomenia o začatí exekúcie povinnému, ktorý je fyzickou osobou, je vylúčené.“

Náhradné doručenie – teda fikcia, že upovedomenie o začatí exekúcie bolo doručené aj napriek tomu, že si ho povinný neprevzal, alebo sa o ňom ani nedozvedel, tu teda neplatí. Doručenie musí byť teda skutočne vykonané. Platí to však výlučne pre fyzickú osobu – bez ohľadu na to, či je alebo nie je podnikateľom, a výlučne pre tento typ písomnosti – upovedomenie o začatí exekúcie.

Pokiaľ by išlo o inú písomnosť, bude platiť, že ak nie je možné doručiť písomnosť fyzickej osobe oprávnenej podnikať na adresu jej miesta podnikania uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je exekútorovi známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky exekútorovi za doručenú, a to aj vtedy, ak sa fyzická osoba oprávnená podnikať o tom nedozvie. Tu už teda fikcia doručenia prichádza do úvahy, avšak len pri fyzických osobách – podnikateľoch.

Ak nie je možné doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je exekútorovi známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky exekútorovi za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie.

Ak vystupujete v exekučnom konaní ako povinný a bezdôvodne odopriete upovedomenie o začatí exekúcie prijať, je toto upovedomenie doručené dňom, keď ste jeho prijatie odopreli; o tom musíte byť ako povinný poučený tým, kto ho doručuje.

Exekútor môže požiadať súd o ustanovenie opatrovníka povinnému, ktorého pobyt nie je známy, ktorému sa nepodarilo doručiť upovedomenie o začatí exekúcie na známu adresu v cudzine, ktorý je postihnutý duševnou poruchou alebo ktorý nie je schopný zrozumiteľne sa vyjadrovať.

_ _ _
25.7.2012, Mgr. Zuzana SlezákováDiskusia (6)

1.
IVKA | 26.1.2013 08:43
odkedy plati tento zakon ze ak si nepreberiem pisomnost.tak sa stava dorucenou.zaujima ma den a rok dakujem
2.
K. | 27.2.2013 11:05
občiansky súdny poriadok je z roku 1963 (č.99/1963) - takže predpokladám, že odvtedy platí fikcia doručenia.
3.
K. | 27.2.2013 11:05
občiansky súdny poriadok je z roku 1963 (č.99/1963) - takže predpokladám, že odvtedy platí fikcia doručenia.
4.
RK | 21.5.2013 14:36
V článku je chyba týkajúca sa doručovania Upovedomenia o začatí exekúcie.
Náhradné doručenie Upovedomenia o začatí exekúcie je vylúčené len pri fyzickej osobe nepodnikateľovi, ergo pri živnostníkovi možno uplatniť fickiu doručenia, čo sa aj bežne robí, viď § 49 ods. 2 Exekučného poriadku.
5.
silvia.mihalikovask@gmail.com | 15.7.2014 11:28
Chcela by som sa spýtat,kolko zhruba trvá doručenie rozhodnutia zo sudu,rozhodnuté bolo 03.07.2014,no doteraz mi nebolo doručené.
6.
dusan_b | 20.11.2014 00:58
Mne osobne tych 12 kalendarnych dni nepripada ako nejaka dlha doba. Taketo lehoty su skor vynimocne aj pri spatvzati navrhu ci obycajnej vyzve na doplnenie/opravu, realita je mesiac a viac. Kamkolvek to rozhodnutie potrebujes, musia akceptovat fakt, ze musia pockat, kedze to je "prietah" , na kt. nemas vplyv.
Na sude nahliadni do spisu a ak v nom je, mozes si vyziadat kopiu a pouzivat-neformalne.
Inak v praxi to je, TUSIM, tak, ze po lehote na podanie opr. prostriedku caka sud 10 dni (podanie v posledny den na poste), takze najskor o mesiac, ale este aj to moze byt predcasne (podanie v posledny den na poste, posta omylom vrati odosielatelovi, ten poda znova, sud to odmietne ide sa na dovolanie, kt. rozhodne, ze sa odnala moznost konat a vracia sa odvolaciemu sudu atd.). Takze ak potrebujes vyznacit pravoplatnost, musis pockat.
Ak potrebujes niekomu (zamestnavatelovi/rodine, kt. do toho nic nie je, ale nechces byt za kriminalnika, ze si bola na sude, hlavne ak ti dal sud za pravdu) ukazat rozhodnutie, na niektorych sudoch(obchod na okrese v Trnave, napriklad) mas moznost (za poplatok, ale na pockanie) si vyziadat predbeznu formu rozhodnutia hned po vyhlaseni rozsudku.

Opíšte kód na obrázku:

dizajn © šomšák, 2010