Články

>> občianske právo

Obrana povinného v exekučnom konaní

Pod pojmom exekučné konanie rozumieme nútený výkon súdnych a iných rozhodnutí, ktorý vykonáva súdny exekútor ako štátom určená a splnomocnená osoba. Nútený výkon rozhodnutia znamená, že sa môže uskutočniť aj proti vôli povinného.

V zmysle § 36 ods. 2 zák. č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v platnom znení (ďalej len  „EP“) exekučné konanie sa začína dňom, v ktorom bol exekútorovi doručený návrh na vykonanie exekúcie.

Základom pre vykonanie exekúcie a nevyhnutnou súčasťou návrhu je exekučný titul v zmysle § 41 – 43 EP. Exekútor je po prijatí návrhu povinný v 15- dňovej lehote požiadať súd o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie.

Po jeho udelení je v súlade s § 46 ods. 1 EP exekútor poverený vykonaním exekúcie povinný postarať sa o jej vykonanie. Z pohľadu povinného je významné, že EP v § 46 ods. 3 už v tomto štádiu umožňuje exekútorovi upustiť od vykonania exekúcie a to v prípade, ak povinný splnil, čo mu ukladá rozhodnutie, prípadne ak povinný plnil čiastočne a oprávnený s upustením od vykonávania exekúcie súhlasí.

Po udelení poverenia vydá exekútor upovedomenie o začatí exekúcie. V ňom vymedzí najmä práva a povinnosti povinného a to konkrétne:

 1. upovedomí povinného i oprávneného o začatí exekúcie, prípadne o spôsobe jej vykonania a o predbežných trovách exekúcie; povinného vyzve, aby uspokojil pohľadávku oprávneného alebo aby do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie vzniesol námietky podľa § 50,
 2. zakáže povinnému, aby odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie nakladal so svojím majetkom, ktorý podľa ustanovení tohto zákona podlieha exekúcii okrem nakladania za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného, jej príslušenstva a trov exekúcie v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom z účtu v banke.

Zákaz formulovaný v písm. b) je sankcionovaný jednak odporovateľnosťou právnych úkonov v zmysle § 42a a 42b z. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „OZ“) a jednak môže byť dôvodom pre začatie trestného stíhania podľa § 239 z. č. 300/2005 Z. z.  Trestného zákona v platnom znení (ďalej len „TZ“) pre trestný čin poškodzovania veriteľa.

Upovedomenie o začatí exekúcie je pre povinného veľmi dôležitou listinou a preto je povinnosťou exekútora ho doručiť povinnému do vlastných rúk, pričom náhradné doručenie je vylúčené u povinného, ktorý je fyzickou osobou nepodnikateľom.  Ak by ale povinný bezdôvodne odmietol upovedomenie o začatí exekúcie prijať, platí, že upovedomenie je doručené dňom, keď jeho prijatie bolo odopreté, za predpokladu, že povinný bol poučený tým, kto upovedomenie doručoval, že bezdôvodné odopretie má za následok účinok doručenia.

Výnimkou pri doručení do vlastných rúk je možnosť ustanovenia opatrovníka povinnému. Podľa § 49 ods. 4 EP exekútor môže požiadať súd (§ 45 EP) o ustanovenie opatrovníka povinnému, ktorého pobyt nie je známy, ktorému sa nepodarilo doručiť upovedomenie o začatí exekúcie na známu adresu v cudzine, ktorý je postihnutý duševnou poruchou alebo ktorý nie je schopný zrozumiteľne sa vyjadrovať. Tento inštitút je však v praxi veľmi málo využívaný.

Inak je to v prípade, že povinným je fyzická osoba oprávnená podnikať alebo právnická osoba. Náhradné doručenie je tu prípustné.

Moment doručenia upovedomenia o začatí exekúcie je pre povinného okamihom, odkedy má možnosť sa brániť  proti exekučnému konaniu a to prostredníctvom niekoľkých inštitútov:

 1. Námietka zaujatosti  exekútora
 2. Námietky proti exekúcii
 3. Návrh na zastavenie exekúcie
 4. Návrh na odklad exekúcie
 5. Námietky proti trovám exekúcie.

1. Námietka zaujatosti exekútora

Exekútor ako štátom určená a splnomocnená osoba je povinný vykonávať svoju funkciu nestranne a nezávisle. Exekútor je viazaný len právnymi predpismi v zmysle § 3 EP a rozhodnutím súdu vydanom v exekučnom konaní. Okrem toho bude viazaný aj nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky, a to najmä vo veciach, v ktorých Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodne, že exekútor porušil základné právo alebo slobodu účastníka konania.

Nezávislosť a nestrannosť exekútora je posilnená aj nezlučiteľnosťou jeho funkcie s inými povolaniami a zamestnaniami menovanými v § 4 EP.

Aj napriek tomu, že exekútora si vyberá oprávnený, exekútor je stále povinný vystupovať  ako nezainteresovaný subjekt. V opačnom prípade je povinný oprávnený sa brániť prostredníctvom inštitútu zaujatosti podľa § 30 EP.

Dôvody, pre ktoré možno mať pochybnosti o nezaujatosti exekútora sú vymedzené v prvom  odseku § 30 EP, ktorý rozlišuje jednak pomer k veci a jednak pomer k účastníkom konania.

Pomer k veci možno chápať ako záujem exekútora na tom, aby vec bola vyriešená istým spôsobom. Napr. ide o exekúciu predajom nehnuteľnosti v jeho blízkosti, ktorú sa chystá kúpiť.

Pomer k účastníkom konania alebo k ich zástupcom znamená, že exekútor má buď pozitívny alebo negatívny vzťah k účastníkovi konania alebo k jeho právnemu zástupcovi, čo môže ovplyvniť jeho nestranné rozhodnutia a tým aj výsledok konania. V praxi môže ísť o prípad známych, priateľov alebo rodinných príbuzných exekútora.

V zmysle ods. 2 § 30 EP na námietku zaujatosti týkajúcu sa len okolností spočívajúcich v postupe exekútora súd neprihliadne.

Povinný ako aj iný účastník konania má na uplatnenie námietky zaujatosti exekútora lehotu 5 dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie alebo 5 dní odo dňa odkedy sa mohol dozvedieť o dôvode, pre ktorý je exekútor vylúčený. Na dodržanie tejto lehoty prihliada súd ex offo.

Náležitosti podania námietky zaujatosti stanovuje ods. 6 § 30 EP. Podanie tejto námietky  nemá odkladný účinok (teda exekúcia pokračuje ďalej). Hoci súd je o nej povinný rozhodnúť do 10 dní od jej predloženia, táto lehota je len tzv. poriadkovou lehotou a pri súčasnej zaťaženosti súdov sa môže stať, že o námietke zaujatosti rozhodne po uplynutí tejto lehoty. Z toho dôvodu, ako aj vzhľadom na absenciu odkladného účinku podania námietky zaujatosti, tento inštitút nepatrí medzi najefektívnejšie spôsoby obrany povinného.

Proti rozhodnutiu o námietke zaujatosti navyše nie je prípustný opravný prostriedok s výnimkou prípadu, ak v prvom stupni rozhoduje vyšší súdny úradník. V prípade, že o námietke alebo akomkoľvek inom podaní účastníka exekučného konania rozhoduje vyšší súdny úradník, je opravný prostriedok vždy prípustný. Vyplýva to z ustanovenia § 374 ods. 4 prvá veta OSP, podľa ktorého proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa je vždy prípustné odvolanie.

2. Námietky proti exekúcii

Najvýznamnejšou možnosťou obrany povinného je oprávnenie podať námietky proti exekúcii podľa § 50 EP. Účelom podania námietok je zastavenie exekúcie alebo upustenie od vykonania exekúcie. Námietkami sa nenapáda samotný exekučný titul, o ktorom sa už rozhodlo v súdnom konaní, ale vyvoláva sa tzv. incidenčný spor o prípustnosť exekúcie v ktorom má povinný možnosť  namietať skutočnosti procesného aj hmotného práva.

Pokiaľ ide o procesnoprávne skutočnosti, ktoré môže povinný namietať, jedná sa najmä o neplatné doručenie súdneho alebo iného rozhodnutia (exekučného titulu). Ak sa podpis na doručenke nezhoduje s podpisom povinného a rozhodnutie bolo doručované do vlastných rúk,  pôjde o neplatné doručenie, ktoré nemôže založiť  právoplatnosť a ani vykonateľnosť rozhodnutia a mohlo by byť dôvodom pre zastavenie exekúcie. Takýto prípad môže nastať, ak doručenku podpíše manžel alebo manželka povinného napriek tomu, že na to nemá oprávnenie.

Pokiaľ  ide o hmotnoprávne skutočnosti, tie EP v § 50 rozdeľuje na niekoľko:

 1. okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku.
 2. okolnosti, ktoré bránia vymáhateľnosti nároku (napr. došlo k premlčaniu vymáhanej pohľadávky a povinný uplatnil námietku premlčania)
 3. iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná (napr. exekúcia sa vedie proti dedičom povinného v rozsahu, ktorý prevyšuje ich zodpovednosť za dlhy povinného poručiteľa).

Námietky musí stihnúť povinný vzniesť exekútorovi v lehote 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie. Námietky musia byť odôvodnené niektorou z vyššie uvedených okolností, pričom na neskôr uvedené dôvody sa neprihliada. Lehota 14 dní je tzv. procesnou lehotou, a preto na jej zachovanie stačí, ak sú námietky podané na pošte alebo inom orgáne, ktorý vykonáva doručenie, najneskôr  v posledný deň lehoty. Lehotu na podanie námietok je možné predĺžiť len v prípade nesprávneho poučenia o lehote na podanie námietok uvedeného v upovedomení o začatí exekúcie, čo sú veľmi ojedinelé prípady, ktoré môžu nastať z dôvodu pochybenia na strane exekútora.

Námietky proti exekúcii majú odkladný účinok. To znamená, že s výkonom exekúcie sa nemôže pokračovať, kým nebude o námietkach rozhodnuté.  To má veľký význam pre povinného. Totiž aj pri podaní námietok, ktoré napokon budú vyhodnotené ako neopodstatnené, sa exekučné konanie na istý čas preruší. Podľa § 50 ods. 2 druhá veta EP o námietkach proti exekúcii rozhodne súd najneskôr do 60 dní od ich doručenia. Táto lehota je však iba poriadkovou lehotou. Pri reálnom zaťažení súdov exekučnými konaniami sa často stáva, že táto lehota nie je dodržaná a rozhodnutie o námietkach sa predlžuje aj 2 – 3 násobne. Aj vďaka tomu je inštitút námietok proti exekúcii často využívaným inštitútom u povinného.

Rozhodnutie o námietkach:

 1. ak sú námietky neopodstatnené, podané neoprávnenou osobou, po lehote alebo bez odôvodnenia, súd ich zamietne,
 2. ak súd zistí opodstatnenosť námietok, vyhovie im a exekúciu zastaví.
 3. v praxi môže nastať aj prípad, že námietky sú opodstatnené len čiastočne. V takomto prípade exekučný súd exekúciu čiastočne zastaví.

V prípade, že si povinný podanie námietok dodatočne rozmyslí a súd o nich ešte nerozhodol, môže ich vziať späť a exekútor podľa § 50 ods. 6 EP pokračuje vo vykonávaní exekúcie a o námietkach sa nerozhoduje.

Proti rozhodnutiu, ktorým sa námietkam vyhovelo, je prípustné odvolanie, zatiaľ čo proti rozhodnutiu o zamietnutí námietok odvolanie nie je prípustné. Avšak, ako už bolo spomenuté vyššie, aj v prípade, že boli námietky zamietnuté, ale rozhodoval o nich vyšší súdny úradník, je odvolanie prípustné, ako to vyplýva z už citovaného ustanovenia § 374 ods. 4 OSP.

3. Návrh na zastavenie exekúcie

Práve vzhľadom na to, že v zásade voči rozhodnutiu o zamietnutí námietok proti exekúcii nie je prípustné odvolanie, je pre povinného výhodné už k námietkam pripojiť aj návrh na zastavenie exekúcie. Voči rozhodnutiam o návrhu na zastavenie exekúcie, konkrétne podľa § 57 ods. 1 písm. a), b), f) až h) je prípustné odvolanie. Teda aj ak súd rozhodne o návrhu na zastavenie exekúcie z uvedených dôvodov tak, že ho zamietne, voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Povinný teda môže výkon exekúcie oddialiť ešte podaním odvolania proti rozhodnutiu, ktorým súd zamietol návrh na zastavenie exekúcie.

Dôvody pre zastavenie exekúcie, ktoré môže povinný v návrhu uplatňovať, sú uvedené v § 57 ods. 1 EP.

Exekúciu súd zastaví, ak
a) sa začala a rozhodnutie sa dosiaľ nestalo vykonateľným,
b) rozhodnutie, ktoré je podkladom na vykonanie exekúcie, bolo po začatí exekúcie zrušené alebo sa stalo neúčinným,
c) zastavenie exekúcie navrhol ten, kto navrhol jej vykonanie,
d) exekúcia postihuje veci alebo práva, ktoré sú vylúčené z exekúcie alebo nepodliehajú exekúcii podľa tohto zákona alebo podľa osobitného zákona,
e) bolo právoplatne rozhodnuté, že exekúcia postihuje vec, na ktorú má niekto právo nepripúšťajúce exekúciu
f) po vydaní rozhodnutia zaniklo právo ním priznané,
g) exekúciu súd vyhlásil za neprípustnú, pretože je tu iný dôvod, pre ktorý exekúciu nemožno vykonať,
h) majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie,
i) oprávnený nezaplatí súdny poplatok za vydanie poverenia na vykonanie exekúcie,
j) pri exekúcii predajom zálohu zaniklo záložné právo a oprávnený bol záložným veriteľom.

Exekučný súd z dôvodov špecifikovaných v § 57 EP zastaví exekúciu aj bez návrhu, aj keď návrh povinného je prípustný a môže v mnohých prípadoch prispieť k urýchleniu procesu zastavenia exekúcie.

Podľa § 57 ods. 2 EP exekúciu môže súd zastaviť aj vtedy, ak to vyplýva z iných ustanovení Exekučného poriadku alebo osobitného zákona.

EP v § 80 vymedzuje špecifický prípad, keď môže exekučný súd rozhodnúť o zastavení exekúcie zrážkami zo mzdy: “Na návrh povinného môže súd zastaviť exekúciu zrážkami zo mzdy, ak sa zrážky vykonávajú už len na bežné výživné a možno predpokladať, že povinný bude výživné plniť ďalej dobrovoľne. Proti tomuto rozhodnutiu je odvolanie prípustné.“ V tomto prípade súd môže rozhodnúť o zastavení exekúcie aj bez splnenia niektorej z podmienok uvedených v § 57 ods. 1 EP.

4. Návrh na odklad exekúcie

Za ďalší spôsob obrany povinného voči exekúcii možno považovať návrh na odklad exekúcie v zmysle § 56 EP, aj keď v tomto prípade pôjde zväčša výlučne o oddialenie jej účinkov s výnimkou odkladu podľa § 56 ods. 2 EP, kedy zrejme dôjde k zastaveniu exekúcie.

Najčastejšie využívaným dôvodom pre odklad exekúcie sú skutočnosti uvedené § 56 ods. 1 EP: „Na návrh povinného môže súd (§ 45 EP) povoliť odklad exekúcie, ak sa povinný bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky a oprávnený by nebol odkladom exekúcie vážne poškodený“. Odklad exekúcie môže súd povoliť iba na návrh povinného, ktorý je fyzickou osobou.

Tieto dôvody môžu budiť dojem, že takmer každý povinný, ktorý je v zlej sociálnej situácii môže dosiahnuť odklad exekúcie týmto spôsobom. V praxi je však skôr opak pravdou. Je tomu tak najmä preto, že citovaný odsek § 56 formuluje podmienky pre odklad exekúcie veľmi precízne a prísne:

1.  V zlom postavení sa povinný musí ocitnúť  bez svojej viny. Na svojom zlom postavení teda nemôže mať ani najmenšiu vinu a teda muselo nastať z objektívnych príčin. (príkladom by mohla byť  živelná pohroma, ktorá zasiahla jeho majetok)

2. V tomto postavení sa ocitol len prechodne. To znamená, že vylúčené budú fyzické osoby s dlhodobo nízkym príjmom v trvalo zlej sociálnej situácii. Prechodný stav je dôležitý preto, že ide o odklad exekúcie teda jej dočasné prerušenie, a preto musí existovať predpoklad, že postavenie povinného sa zlepší.

3. Neodkladná exekúcia by mohla mať pre neho alebo príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky. Myslí sa tým predovšetkým ohrozenie zabezpečenia základných životných potrieb povinného a jeho rodiny (ošatenie, jedlo, bývanie).

4. Oprávnený by nebol odkladom exekúcie vážne poškodený. Tu sa bude brať do úvahy viacero okolností ako napr. veľkosť pohľadávky, ekonomická sila oprávneného ak pôjde o podnikateľa, pričom vždy budú rozhodovať konkrétne okolnosti prípadu.

V praxi sa azda najväčšmi využíva odklad exekúcie podľa ods. 2 cit. § 56 EP: „Aj bez návrhu môže súd povoliť odklad exekúcie, ak možno očakávať, že exekúcia bude zastavená.“ Tento dôvod pre vyhovenie návrhu povinného na odklad exekúcie môže exekučný súd použiť  napr. v prípade, že exekučný titul bol napadnutý inštitútom obnovy konania a súd má za pravdepodobné, že sa návrhu na obnovu konania vyhovie a nariadi odklad vykonateľnosti  rozhodnutia.    

Podľa § 56 ods. 3 EP môže súd povoliť odklad exekúcie ak bolo cudzie rozhodnutie v štáte, v ktorom bolo vydané, napadnuté opravným prostriedkom, až do právoplatného rozhodnutia o opravnom prostriedku.

Podľa § 56 ods. 4 EP môže súd povoliť odklad exekúcie aj v prípade ak by neodkladná exekúcia mohla zabrániť povinnému poskytovať alebo zabezpečovať zdravotnú starostlivosť podľa osobitných predpisov. Súd rozhodne o odklade do 30 dní od podania návrhu. Tento prípad je špecifický a týka sa len poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Okrem spomínaných dôvodov na odklad exekúcie zákon v § 56 ods. 9 EP uvádza špecifický spôsob odkladu, pri ktorom síce exekútor v exekúcii nepokračuje ale povinný na základe písomnej dohody s exekútorom spláca vymáhanú pohľadávku.

 5. Námietky proti trovám exekúcie

Okrem obrany proti samotnému výkonu exekúcie má povinný právo sa brániť aj proti trovám exekučného konania.

V § 200 EP zákon špecifikuje, čo možno považovať  za „trovy exekúcie“: „Trovami exekúcie sú odmena exekútora, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času pri vykonaní exekúcie“.

Povinný sa má možnosť brániť proti:

1. predbežným trovám exekúcie, ktoré exekútor určuje v upovedomení o začatí exekúcie, a to vznesením námietok u exekútora v procesnej lehote do 3 dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie.

2. každým ďalším trovám exekúcie v zmysle § 202 EP, o ktorých je exekútor povinný upovedomiť povinného, vznesením námietok u exekútora v procesnej lehote do 3 dní odo dňa doručenia upovedomenia.

3. výroku o náhrade trov konania v rozhodnutí súdu o zastavení exekúcie v zmysle § 58 ods. 5 EP a to podaním odvolania v 15 dňovej procesnej lehote.

Exekútor má nárok len na náhradu trov potrebných na účelné vymáhanie nároku, preto by obrana povinného mala smerovať k neúčelnosti trov vyúčtovaných exekútorom. Za neúčelné možno považovať  napr. doručovanie listiny nesprávnemu orgánu. 

Proti rozhodnutiu súdu o námietkach proti predbežným trovám a každým ďalším trovám odvolanie nie je prípustné s výnimkou, ak vo veci rozhodoval vyšší súdny úradník alebo justičný čakateľ , kedy je odvolanie prípustné ako bolo vysvetlené vyššie.

_ _ _
5.11.2010, Mgr. Peter PetrivaldskýDiskusia (16)

1.
helena | 11.9.2011 15:18
exekucia prosim vas email na kontakt surne dakujem moj email hela_47@azet.sk
2.
marcelmarko@slovanet.sk | 9.1.2012 08:24
som rucitel dlznik prestal splacat prisla exekucia dlznik zobral bez mojho vedomia dalsich 100 tisic.sk ktore som nepodpisal ja ale on na matrike stihol poprepisovat svoj majetok a mna postavil pred hotovu vec nekomunikuje a myslim si ze pozicka mala byt uz davno splatena ale ako rucitel nemam ziadne papietre k dispozicii prosim pomozte co mam robit
3.
martus5420@azet.sk | 5.11.2012 18:23
mam pravoplatne uznesenie z KS o skonceni exekucie exekutor nerespektoval pravoplatnost dal mi znovu exekuciu podotykam ze pohladavka voci ex manzelovi bola vyplatena do posledneho centa pred jeden a pol rokom od juna tohto roku znovu exekucia vsetkym namietkam mi bolo zo strany sudu vyhovene mam prijem len invalidny dochodok ktory mi v celej casti mesacne strhava nemam ani cent na zivobytie postupuje spravne? sustavne aj preraba sumy na zaplatenie exekucie dakujem
4.
abdel@centrum.sk | 9.11.2012 15:50
chcel by som sa spytat, ze kde je mozne skontrolovat vyuctovanie exekutora a od ktoreho datumu ma exekutor kruty pozastavenu cinnost co sa tyka spolocnosti Pohotovost s.r.o. resp Pozickaren? dakujem
5.
paco6606@post.sk | 28.11.2012 08:44
Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať či by ste mi mohli poslat nejaký vzor na odvolanie proti exekúcii. Nakolko mi nebolo doručene sudne rozhodnutie a nemal som možnosť sa proti tomu odvolat. Jasne som na sude uviedol že sa proti sume ktoru som manželke dlžný odvolam a nesuhlasim s nou. A teraz mi prislo oznamenie o exekucii a ešte raz taká suma v čom je zahrnuta odmena exekutorovi. Da sa dohodnut aj na splatkach? Za pomoc ďakujem. Prajem pekný deň.
6.
Majtan Marian | 20.5.2013 18:54
majtan.majo@gmail.com Dobrý deň chcem sa spýtať. Už dva roky nežijem v jednej domácnosti s manželkou mam podane na rozvod je dlžna v zdravotnej poistovni 400 eu a mne exekútor siahol na učet bez toho aby mi dal vedieť . Ma exekutor na to pravo ? Ďakujem
7.
eva.truhanova@azet.sk | 12.2.2014 21:43
Zdravím, chcem sa opýtať, či môže exekútor doručiť obcou upovedomenie o začatí exekúcie a upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie v jednej obálke ?
Vďaka
8.
petricekzkk@azet.sk | 1.4.2014 08:53
Dobrý deň mám otázku.Už tri týždne mám zablokovaný účet pravdepodobne danovým úradom ale upovedomenie mi ešte neprišlo takže to nemôžem nijako riešiť.Existuje niejaká lehota na doručenie alebo čo mám vlastne robiť.Za odpoved vopred dakujem
9.
REV PATRICK | 17.7.2014 16:15
dobrý deň<br />
<br />
Ste muž alebo žena si hľadala pôžičku? Rozšíriť vaše podnikanie alebo vybudovanie vlastného podnikania alebo splatiť svoj dlh alebo dom prenajať sme-li tak svoju odpoveď, ponúkame pôžičky od 5,000.00 maximum 500,000,000.00 dolárov s trvaním, ktoré si môžete dovoliť a akýkoľvek druh úveru požaduje zákazník musí byť ako:<br />
<br />
<br />
* Osobná pôžička<br />
* Obchodný úver<br />
* Súkromná pôžička<br />
<br />
Okamžite po vyplnení formulára žiadosti úver môžete okamžite vrátiť späť k nám, nasledujúce údaje:<br />
<br />
ÚVER PRIHLÁŠKA<br />
<br />
Name:___________________________________________<br />
Pôžička suma potrebná: ___<br />
Sex: ___________________________________________<br />
Rodinný stav: ___<br />
Country: ________________________________________<br />
Štát: ___<br />
Age: _________________<br />
Telefón č: ___<br />
Doba trvania úveru: ___<br />
mesačný príjem: ___<br />
Povolanie: ___<br />
Účel úveru: ___<br />
Religion: _____________________________________<br />
<br />
Kontaktujte nás späť prostredníctvom našej firmy Mail: financialhelper.inc@gmail.com<br />
<br />
S pozdravom.<br />
REV PATRICK
10.
Jim | 24.7.2014 13:51
Potrebujete naliehavo pôžičku splatiť svoj dlh alebo na začatie dobrý obchod, ak máte záujem, láskavo kontaktujte nás teraz na org.jb12@qq.com pre viac informácií.

JB finančné úver spoločnosti
Adresa: 22 St Shfield Británia, EC1AM 9LB .
Zavolajte nám z Veľkej Británie: (+447035947330)
11.
mano | 2.9.2014 17:58
Dobrý deň, všetci čítate tento pravdivý príbeh môjho života. Moje meno je Masondo Angela z Južnej Afriky, slobodná matka s 2 deťmi. Bol som zapojiť do toľkých podvodníkov na internete, pričom môjho pevného zarobiť peniaze, hľadá konsolidáciu pôžičiek, kým jeden verný noci som sa modlil, a verím, že Boh mi je do tejto pôžičky spoločnosti na internete pomocou názvu Alverom des Johnson úver spoločnosti , e-mail alverydesjohnsonloanfirm@gmail.com mi pomohol s 250 000 00Rand po dobrých 8 mesiacov do styku s toľkými falošných veriteľov na nete, prosím, moji priatelia, buďte veľmi opatrní získať úver s vopred za bez žiadnej záruky alebo potvrdenie, že firma je legitímne. tento úver spoločnosť ma prišla zachrániť, keď som potreboval najviac, najprv som ich nikdy veriť, ale po stretnutí až k ich dopyte, bol som šťastná žena. čo je tá najdôležitejšia vec v živote. dnes aj upevniť svoj ​​dlh a som tiež hrdý na svoju vlastný byt. moja matka a dvaja priatelia ťažil z tejto ponuky, a chcem tiež celá krajina ťažiť z tejto veľkorysej ponuky. To je môj osobný e-mail masondoange98@gmail.com a úverové spoločnosti, ktorý tu pomáhal mi je ich kontaktné údaje alverydesjohnsonloanfirm@gmail.com
12.
mrs perry | 25.9.2014 06:44
Potrebujete úver vo výške 2% úrokovou sadzbou platiť svoje účty, investovať, atď, keď nás áno kontaktovať mrsperryloanfirm@hotmail.com

vyplňte informácie nižšie

Celé meno .............

Moje telefónne číslo ........

Adresa .............

Vek ...............

Povolania ..........

Krajiny .............

Štátna ...............

Výška úveru potrebné ............

Výpožičná lehota ...............

rodinný stav ...............

Mesačný príjem ...........

Čakáme na vaše rýchle reakcie
Najlepšie zreteľom: pani Perry
13.
Moore Murilo | 29.9.2014 00:57
Potrebujete úver? alebo potrebujú finančnú pomoc? ponúkame pôžičku od rozsahu 10.000 euro na 5000000 eur pre jednotlivca a spolupracovať orgánov, ktoré potrebujú finančnú pomoc, Aplikácia je k dispozícii pre žiadateľov v priebehu iba 18 rokov. kontaktujte nás e-mailom, ak záujem o rýchle a jednoduché pôžičky na<br />
nízke a cenovo dostupné úrokovej sadzby vo výške 5% ročne.<br />
S pozdravom<br />
Moore Murilo.<br />
E-mail: credituniona@outlook.com
14.
Mr Dakany | 30.9.2014 18:21
ponuka úver<br />
<br />
Potrebujete naliehavú pôžičku? Ak áno, kontaktujte nás na adrese (dakany.endre@gmail.com) pre viac informácií.
15.
angelica | 3.10.2014 07:12
To je moje svedectvo o dobrej práci človeka , ktorý&lt;br /&gt;<br />
mi pomohol .. Volám sa Angelica a opieram v USA .&lt;br /&gt;<br />
Môj život je späť ! Po 9 rokoch manželstva , môj manžel odišiel&lt;br /&gt;<br />
ma a nechal ma s naším jedným chalanom , som sa cítil ako môj život sa chystá&lt;br /&gt;<br />
koniec , a bol rozpadá . Vďaka kúzlo kolieska&lt;br /&gt;<br />
tzv pristáť DR OGUDU , ktorý som stretol on - line . Na jednej verné&lt;br /&gt;<br />
deň , keď som bol prehliadania internetu , bol som&lt;br /&gt;<br />
hľadajú dobré kúzlo kolieska , ktoré je možné vyriešiť môj&lt;br /&gt;<br />
problémy . Narazil som na rad svedectvo o&lt;br /&gt;<br />
tento konkrétny kúzlo koliesko . Niektorí ľudia svedčil&lt;br /&gt;<br />
že priviezol svoju ex milenca späť , niektorí svedčil&lt;br /&gt;<br />
že obnoví lono , niektoré svedčil , že on môže zoslať&lt;br /&gt;<br />
kúzlo na zastavenie rozvod a tak ďalej . Tam bol jeden&lt;br /&gt;<br />
najmä svedectvo som videl , bolo to o žene zvanej&lt;br /&gt;<br />
milosť , keď svedčil o tom , ako budúci DR OGUDUpriviedol späť&lt;br /&gt;<br />
jej bývalý milenec za menej ako 72 hodín a na konci&lt;br /&gt;<br />
Jej svedectvo , že pokles pristáť DR OGUDU e - mailovú adresu .&lt;br /&gt;<br />
Po prečítaní všetkých týchto , som sa rozhodol dať veľký pristáť a&lt;br /&gt;<br />
skúste . Ho kontaktoval som prostredníctvom e - mailu a vysvetlil svoj problém&lt;br /&gt;<br />
ho . Iba za 3 dni , môj manžel vrátil ku mne . vyriešili sme&lt;br /&gt;<br />
naše otázky , a my sme ešte šťastnejší , než predtým . DR OGUDU&lt;br /&gt;<br />
je naozaj talentovaný a nadaný človek a ja sa nezastaví publikovanie&lt;br /&gt;<br />
ho , pretože on je skvelý človek ... Ak máte problém&lt;br /&gt;<br />
a hľadáte skutočné a naozajstné kúzlo koliesko k riešeniu , ktoré&lt;br /&gt;<br />
problém pre vás . Skúste veľkú pristáť DR OGUDU dnes , mohol by byť&lt;br /&gt;<br />
odpoveď na váš problém . Tu je jeho kontakt :&lt;br /&gt;<br />
DROGUDUHEALINGHOME@GMAIL.COM&lt;br /&gt;<br />
Ďakujem vám skvelý pristáť DR OGUDU . Kontaktujte ho na nasledujúce :&lt;br /&gt;<br />
( 1 ) Ak chcete, aby vaša ex späť .&lt;br /&gt;<br />
( 2 ) ak budete mať vždy zlé sny .&lt;br /&gt;<br />
( 3 ) Ak chcete byť podporované vo vašej kancelárii .&lt;br /&gt;<br />
( 4 ) Chceš ženy / muži bežať po vás .&lt;br /&gt;<br />
( 5 ) Ak budete chcieť dieťa .&lt;br /&gt;<br />
( 6 ) [ Ak chcete byť bohatí .&lt;br /&gt;<br />
( 7 ) Ak chcete zviazať váš manžel manželka bude vaše navždy .&lt;br /&gt;<br />
( 8 ) Ak budete potrebovať finančnú pomoc .&lt;br /&gt;<br />
( 9 ) Bylinná starostlivosti&lt;br /&gt;<br />
10 ) Pomôžte spája ľudí z väzenia&lt;br /&gt;<br />
( 11 ) Manželstvo Kúzla&lt;br /&gt;<br />
( 12 ) Miracle Kúzla&lt;br /&gt;<br />
( 13 ) Krása kúzla&lt;br /&gt;<br />
( 14 ) Nehnuteľnosti Charm&lt;br /&gt;<br />
( 15 ) atrakcie Kúzla&lt;br /&gt;<br />
( 16 ) Evil Eye Kúzla&lt;br /&gt;<br />
( 17 ) Kissing Spell&lt;br /&gt;<br />
( 18 ) Odstrániť Nemocenské dávky kúzla&lt;br /&gt;<br />
Kontaktujte ho dnes na : DROGUDUHEALINGHOME@GMAIL.COM
16.
Sir James Williams | 12.10.2014 15:55
POTREBUJETE naliehavú úver?
* Veľmi rýchle a naliehavé prevodom na váš bankový účet
* Splácania začína osem mesiacov po tom, čo ste získali peniaze na váš bankový účet
* Nízka úroková sadzba 2%
* Dlhodobé splácania (1-30 roky) dobu trvania
* Flexibilné podmienky pôžičky a mesačná splátka

kontaktujte legitímne a licencované úver spoločnosti authourised
aby sa finančná pomoc do iných krajín.
pre viac informácií a žiadosti o úver formulár Spoj sa podnikom prostredníctvom mailu: cashfirmarena@outlook.com

SIR JAMES WILLIAMS
generálny riaditeľ
CASHFIRMARENA FIRM
LONDÝN

Opíšte kód na obrázku:

dizajn © šomšák, 2010