Súdne rozhodnutia

Naplnenie subjektívnej stránky trestného činu úverového podvodu

Predloženie falošných potvrdení o závažných okolnostiach podmieňujúcich poskytnutie úveru sporiteľňou, nepredstavuje za daných okolností len vytváranie podmienok pre spáchanie trestného činu úverového podvodu (príprava). Rozhodným momentom je predloženie falošných potvrdenie sporiteľni (bez ohľadu na ich charakter), ich duplicita a opakovanie takého konania; obvinený takto sa dopustil konania nebezpečného pre spoločnosť, ktoré už bezprostredne smerovalo k dokonaniu úmyslu vylákať od iného úver uvedením do omylu v otázke splnenia podmienok na jeho poskytnutie.
_ _ _
16.12.2010
Diskusia (0)

Započítanie obdobia starostlivosti o dieťa v cudzine do obdobia dôchodkového poistenia

Podľa § 255 ods. 1 zákona o sociálnom poistení sa za obdobie dôchodkového poistenia považuje aj zamestnanie a náhradná doba získané pred 1. januárom 2004 podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, ak tento zákon neustanovuje inak. Na hodnotenie náhradnej doby ako obdobia dôchodkového poistenia od 1. augusta 2006 sa nevyžaduje splnenie podmienky získania najmenej jedného roka zamestnania. Treba pripomenúť, že ani zákon č. 101/1964 Zb. ani zákon č. 121/1975 Zb. pri posudzovaní náhradnej doby, získanej starostlivosťou o dieťa do troch rokov veku nerozlišovali, kde sa táto starostlivosť poskytovala a neurčovali, že starostlivosť má byť poskytovaná na území ...
_ _ _
16.12.2010
Diskusia (0)

Zaplatenie súdneho poplatku do rozhodnutia odvolacieho súdu o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku

Pre rozhodnutie odvolacieho súdu, rovnako ako pre rozhodnutie súdu prvého stupňa, je v zmysle § 154 ods. 1 O.s.p. v spojení s ustanoveniami § 167 ods. 2 a § 211 O.s.p. rozhodujúci stav v čase jeho vyhlásenia. Ak navrhovateľ splní poplatkovú povinnosť, ktorá vznikla podaním návrhu na začatie konania, do rozhodnutia odvolacieho súdu o jeho včas podanom odvolaní, nemôže odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku potvrdiť. V takom prípade odvolaciemu súdu nezostáva nič iné, ako toto uznesenie zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.
_ _ _
14.12.2010
Diskusia (0)

Fikcia doručenia

Účastník konania nemá povinnosť preukazovať opak toho, čo nie je osvedčené. Preto záver súdu o účinnom náhradnom doručení bude možný len vtedy, ak bude zistené, že adresát sa v mieste doručenia v čase doručovania zdržoval. Zákonná konštrukcia umožňujúca náhradné doručenie vychádza z toho, že adresát sa v čase doručenia (v určitý konkrétny deň) fakticky zdržiava v mieste doručenia a má z tohto dôvodu možnosť si doručovanú zásielku bezprostredne po náhradnom doručení prevziať alebo vyzdvihnúť. Gramatický výklad slov „hoci sa v mieste doručenia zdržuje“ nemôže byť iný len ten, že zákon vyžaduje a predpokladá, že adresát sa v dobe doručovania v mieste doručenia skutočne ...
_ _ _
14.12.2010
Diskusia (0)

Vrátenie plnenia z dôvodu neplatnej kúpnej zmluvy

Tak ako pri odplatných zmluvách sú obyčajne práva a povinnosti oboch účastníkov zmluvy vzájomne podmienené, sú vzájomne podmienené aj ich nároky na vrátenie už prijatých plnení, ak išlo o neplatnú zmluvu. Nárok jedného z účastníkov zmluvy na vrátenie plnenia z neplatnej zmluvy je zo zákona podmienený jeho záväzkom voči druhému účastníkovi a táto vzájomná viazanosť musí byť vyjadrená v rozsudku, ktorý súd vynáša o niektorom z týchto nárokov. Vzájomne podmienenými plneniami sú všetky plnenia, na vzájomnej podmienenosti ktorých sa účastníci dohodli, ako aj plnenia, kde podmienenosť a vzájomná viazanosť priamo vyplýva zo zákona. Pri kúpe nehnuteľnosti pri neplatnej ...
_ _ _
14.12.2010
Diskusia (1)

Pochybnosť o nezaujatosti sudcu ako dôvod podania námietky zaujatosti

Podľa § 14 ods. 1, OSP „Sudcovia sú vylúčení z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na ich pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti". Je pravdou, že stačí pochybnosť o nezaujatosti sudcu, ale tá sa musí javiť objektívne. Ak by sa vychádzalo zo subjektívnej nedôvery účastníka voči sudcovi, takúto námietku by mohol úspešne vzniesť každý účastník, ak by sa mu sudca nepozdával.
_ _ _
9.12.2010
Diskusia (0)

Zmena účastníkov konania

Ustanovenie § 92 ods. 2 a 3 O. s. p. upravuje zmenu účastníkov v dôsledku singulárnej sukcesie, pričom jednou z podmienok pre vyhlásenie uznesenia o tejto zmene je, že skutočnosť, ktorá zakladá prevod práv a povinností, nastala až po začatí konania, čiže v čase začatia konania bol účastník vecne legitimovaný a k zmene vecnej legitimácie došlo až po začatí konania.
_ _ _
9.12.2010
Diskusia (0)

Choroba z povolania, ktorá nebola uvedená v zozname chorôb z povolania

Najvyšší súd SR považuje za vecne správny záver, že pri posudzovaní iného poškodenia zdravia pri práci zoznam chorôb z povolania nie je definitívny, nakoľko nemôže obsiahnuť všetky možnosti poškodenia zdravia pri práci. Sú a aj boli v ňom uvedené len najčastejšie a najzávažnejšie poškodenia zdravia, ktoré majú svoje položky a slovné diagnózy choroby z povolania. Tie ktoré nemajú označenú položku choroby z povolania sú chorobou z povolania a od roku 1974 boli hlásené ako choroba z povolania a hlásili sa aj sa hlásia na rovnakých tlačivách ako choroby z povolania, pričom právna sila „hlásenia choroby z povolania“ a „hlásenia iného poškodenia zdravia pri práci“ je ...
_ _ _
9.12.2010
Diskusia (0)

Preskúmavanie viacerých rozhodnutí orgánu sociálneho poistenia o nároku na dôchodkovú dávku

Súd pri preskúmavaní rozhodnutia orgánu sociálneho poistenia rozhoduje o zákonnom nároku na dávku dôchodkového poistenia na základe skutkového stavu veci, ktorý existuje v čase súdneho rozhodovania (§ 153 ods. 1 v spojení s § 246c OSP). Ak v priebehu konania o preskúmanie rozhodnutia o dôchodku orgán sociálneho poistenia vydal ďalšie rozhodnutie, týkajúce sa nároku na niektorú z dôchodkových dávok, je povinnosťou súdu posúdiť aj jeho zákonnosť, pokiaľ z neho nie je zrejmé, že sa stalo už len samo predmetom konania a nahradilo v plnom rozsahu predtým vydané rozhodnutie. O takomto novo vydanom rozhodnutí treba rozhodnúť popri predošlom a pokiaľ ho zmeňuje v spojení ...
_ _ _
9.12.2010
Diskusia (0)

Viazanosť dovolacieho súdu skutkovými zisteniami súdov nižších stupňov

Ťažisko dokazovania je v konaní pred súdom prvého stupňa a jeho skutkové závery môže doplňovať, alebo korigovať len odvolací súd. Dovolací súd nie je možné chápať ako tretiu inštanciu zameranú k preskúmaniu rozhodnutí súdu druhého stupňa. Správnosť a úplnosť skutkových zistení dovolací súd nemôže posudzovať, pretože nie je oprávnený bez ďalšieho prehodnocovať vykonané dôkazy bez toho, aby ich mohol v konaní o dovolaní sám vykonávať. Námietka nesprávnosti skutkových zistení, námietka proti rozsahu vykonaného dokazovania, prípadne nesúhlas s tým ako súd hodnotil vykonané dôkazy, nemôže zakladať žiadny z dovolacích dôvodov podľa § 371 ods. 1 Trestného poriadku. Nie je ...
_ _ _
8.12.2010
Diskusia (0)

Odňatie a prikázanie trestnej veci

Na odňatie a prikázanie veci musí existovať dôležitý dôvod, čím sa zdôrazňuje výnimočnosť takéhoto postupu. Dôležité dôvody nie sú v zákone taxatívne uvedené, ale treba nimi rozumieť také dôvody, ktoré v konkrétnej veci zabezpečia lepšie uplatnenie základných zásad trestného konania prostredníctvom súdu, ktorému je vec delegovaná, a to najmä spravodlivé prejednanie veci v primeranej lehote, náležité zistenie skutkového stavu veci, zabezpečenie účasti obžalovaného na hlavnom pojednávaní a tým aj zabezpečenie jeho práv na obhajobu, zabezpečenie zásady vybavovania vecí v primeranej lehote. Dôležitým dôvodom nie je samotná skutočnosť, že obžalovaný má bydlisko, alebo sa ...
_ _ _
8.12.2010
Diskusia (0)

Porušenie práva na obhajobu ako dovolací dôvod

Nevykonanie dokazovania v rozsahu predpokladanom obvineným a hodnotenie dôkazov spôsobom, ktorý nezodpovedá jeho predstavám, nie je možné podradiť pod dôvod dovolania podľa ustanovenia § 371 ods. 1 písm. c/ Tr. Por. (porušenie práva na obhajobu zásadným spôsobom), ale ide o skrytú formu vyjadrenia záujmu obvineného, aby boli vykonané dôkazy (zistený skutkový stav) hodnotené v jeho prospech.
_ _ _
8.12.2010
Diskusia (0)

K dôležitosti dôvodu na odročenie pojednávania a dôkaznej povinnosti účastníkov konania

Dôležitosť dôvodu, ktorým je odôvodňovaná žiadosť neprítomného účastníka o odročenie pojednávania (§ 101 ods. 2 O.s.p.), posudzuje súd podľa konkrétnych okolností. Existenciu dôležitého dôvodu môže preveriť len zo skutočností, ktoré sú mu známe v čase posudzovania žiadosti účastníka o odročenie pojednávania. Jej dôvodnosť skúma predovšetkým z hľadiska preukázania skutočnosti, z ktorej žiadateľ vyvodzuje existenciu ním tvrdeného dôležitého dôvodu; pokiaľ ale uvedená skutočnosť nie je v čase rozhodovania súdu o tejto žiadosti hodnoverne preukázaná, zostávajú žiadateľom uvádzané dôvody žiadosti o odročenie pojednávania iba v rovine nepodložených tvrdení, na ktoré ...
_ _ _
7.12.2010
Diskusia (0)

Nevyhnutnosť opakovania dokazovania v odvolacom konaní

Predpokladom toho, aby odvolací súd mohol zmeniť napadnuté rozhodnutie súdu prvého stupňa, ak má za to, že súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým záverom a na ním založených následných právnych záveroch, je opakovanie dokazovania v potrebnom rozsahu odvolacím súdom nevyhnutným. Podmienkou zmeny rozhodnutia v takomto prípade je teda skutočnosť, že odvolací súd opakuje v potrebnom rozsahu dokazovanie, na základe ktorého dospeje k skutkovému stavu, odlišnému od skutkového stavu zisteného prvostupňovým súdom, tvoriaceho podklad pre rozhodnutie v danej veci. Len takýto postup je v súlade so zásadou priamosti a ústnosti civilného ...
_ _ _
7.12.2010
Diskusia (0)

Zamietnutie žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie a odmietnutie spravodlivosti

Právo domôcť sa výkonu vykonateľného rozhodnutia sa považuje za integrálnu súčasť súdnej ochrany v zmysle čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (porovnaj nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 13. júla 2000 sp. zn. I. ÚS 5/2000). K porušeniu tohto práva môže dôjsť aj rozhodnutím exekučného súdu o zamietnutí žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, ak pre takéto rozhodnutie neboli splnené zákonom stanovené podmienky. Nevyhnutým dôsledkom právoplatného uznesenia o zamietnutí žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie je totiž zastavenie exekučného konania podľa § 44 ods. 3 Exekučného poriadku (ďalej aj „EP"). Nesprávnym ...
_ _ _
7.12.2010
Diskusia (0)

Moment vzniku práva na náhradu mzdy z neplatného rozviazania pracovného pomeru a úroky z omeškania

Rozsudok p r i z n á v a j ú c i náhradu mzdy z neplatného rozviazania pracovného pomeru má povahu deklaratórneho rozsudku, t.j. iba potvrdzuje už jestvujúce hmotné práva a povinnosti [priznaním náhrady mzdy sa nekonštituuje žiadny nový právny stav, ale hmotnoprávnemu vzťahu sa iba (procesne) dodáva kvalita vykonateľného práva]. Povinnosť zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi náhradu mzdy z neplatného rozviazania (skončenia) pracovného pomeru - a s tým súvisiaca splatnosť tejto náhrady – teda nevzniká až súdnym rozhodnutím, ale vyplýva z citovaných ustanovení hmotného práva. Nevyplatenie náhrady mzdy v lehote splatnosti má za následok omeškanie s možnosťou ...
_ _ _
7.12.2010
Diskusia (0)

Ukrátenie daňového subjektu na jeho právach

K ukráteniu na právach v zmysle § 247 ods. 1 O.s.p. v zásade dochádza až meritórnym rozhodnutím správneho orgánu tým, že sa v právnej sfére daňového subjektu prejavia konštitutívne účinky rozhodnutia. Pokiaľ nie je vydané meritórne rozhodnutie, v zásade tvrdené porušenia procesných ustanovení majú iba potenciálny vplyv na zákonnosť konečného rozhodnutia. Prípadné vady čiastkových procesných rozhodnutí, ak mali vplyv na zákonnosť meritórneho rozhodnutia (§ 250i ods.3 O.s.p.), sa preskúmavajú v zmysle § 245 ods. 1 O.s.p. až v spojení s meritórnym rozhodnutím. Ide o prejav zásady subsidiarity v správnom súdnictve.
_ _ _
5.12.2010
Diskusia (0)

Dodržanie lehoty na vykonanie daňovej kontroly

Lehoty uvedené v § 30a ods. 7 zák. č. 511/1992 Zb. sú zákonné procesné lehoty, ktoré zákon stanovil na vykonanie daňovej kontroly. Keďže sú stanovené priamo zákonom, nie je možné ,aby ich správca dane nerešpektoval, resp., aby mu boli prolongované jeho nadriadeným orgánom nad zákonom stanovenú hranicu. Ide o lehoty počas plynutia ktorých je daňový subjekt povinný strpieť výkon daňovej kontroly a plniť povinnosti voči správcovi dane ustanovené daňovému subjektu v § 15 ods. 6 zák. č. 511/1992 Zb. Daňová kontrola predstavuje zásah orgánu verejnej správy do súkromnoprávnej sféry subjektu, preto môže byť vykonaný len v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom (čl. 2 ods. 2 ...
_ _ _
5.12.2010
Diskusia (0)

Nariadenie predbežného opatrenia

Nariadenie predbežného opatrenia má dočasný (predbežný) charakter. Pri nariaďovaní predbežného opatrenia prevláda požiadavka rýchlosti nad požiadavkou úplnosti skutkových zistení. Pre nariadenie predbežného opatrenia je postačujúce, pokiaľ sú okolnosti, z ktorých sa vyvodzuje opodstatnenosť návrhu na toto dočasné opatrenie, aspoň osvedčené. Miera osvedčenia sa riadi danou situáciou, najmä naliehavosťou jej riešenia. Nie je potrebné dbať na tie formálne požiadavky, ktoré zákon predpisuje pre proces dokazovania vytvárajúci podklady pre rozhodnutie vo veci samej. Keďže sa procesné predpoklady pre nariadenie predbežného opatrenia iba osvedčujú, a to spravidla ...
_ _ _
2.12.2010
Diskusia (0)

Žaloba o určenie neplatnosti notárskeho osvedčenia o vydržaní

Žalobu o určenie neplatnosti osvedčenia vyhlásenia o vydržaní urobeného formou notárskej zápisnice, nie je možné považovať za určovaciu žalobu v zmysle § 80 písm.c/ O.s.p. (notár osvedčuje právnu skutočnosť; neosvedčuje, či tu je právny vzťah alebo právo), ale za žalobu v tomto zákonnom ustanovení neuvedenú. Je preto potrebné predovšetkým skúmať, či poskytnutie právnej ochrany formou takejto žaloby, (ne)vyplýva z právnych predpisov. Podstatou činnosti notára pri vydávaní osvedčenia je len zaznamenať dej, ktorý sa pred ním odohráva. Pri osvedčovaní notár nezasahuje do deja, účastníka nepoučuje a ani nedozerá na to, či obsah nastávajúcej skutočnosti alebo urobeného ...
_ _ _
2.12.2010
Diskusia (0)
dizajn © šomšák, 2010