Otázky a odpovede

>> občianske právo

Orgány spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

Dobrý deň, chcem sa opýtať či rozhodnutie zhromaždenia vlastníkov bytov z výročnej schôdze v r.2009 o určení ďalšej osoby (mimochodom na jeho výslovné naliehanie)v zmysle jeho poverenia kontrolovať prácu (doslova všetko) právoplatne zvolených orgánov spoločenstva (predsedu, výkonný výbor a Radu) spoločenstva nie je v rozpore so zákonom. S rozhodnutím súhlasilo z prítomných 42 osôb 23 a zdržalo sa hlasovania 19.
dotyčná osoba sa domáha schvaľovania všetkých nielen finančných rozhodnutí čím sťažuje komunikáciu medzi orgánmi spoločenstva a vlastníkmi bytov, a v neposlednom rade negatívne vplýva na medziľudské vzťahy v rámci spoločenstva svojim vystupovaním na schôdzach, pri ktorých doslova obviňuje orgány spoločenstva z rôznych dôkazmi nepodložených machinácií. Za pomoc a radu vopred ďakujem.
S pozdravom,

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky týkajúcej sa pôsobnosti orgánov spoločenstva vlastníkov bytov poskytujeme nasledovné stanovisko:

V úvode tejto odpovede by sme v prvom rade chceli poukázať na platnú právnu úpravu týkajúcu sa druhov, postavenia a pôsobnosti orgánov spoločenstva vlastníkov bytov. Tieto otázky sú komplexne upravené v ustanovení § 7c zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov“).

V zmysle ustanovenia § 7c ods. 1 Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov orgánmi spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov sú:

 1. predseda spoločenstva vlastníkov bytov;
 2. rada spoločenstva vlastníkov bytov;
 3. zhromaždenie vlastníkov bytov;
 4. iný orgán, ak tak ustanoví zmluva o spoločenstve.

Z uvedeného vyplýva, že spoločenstvo vlastníkov bytov zo zákona musí mať svojho predsedu, svoju radu a všetci vlastníci bytov v dotknutom bytovom dome tvoria zhromaždenie vlastníkov bytov. Postavenie a pôsobnosť týchto orgánov je priamo upravená v Zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. V prípade, ak by vlastníci bytov mali záujem, aby spoločenstvo malo aj ďalší orgán, tak sa na tom musia dohodnúť v zmluve o spoločenstve a zároveň v tejto zmluve musia určiť zloženie tohto orgánu, spôsob ustanovovania jeho členov  a okruh jeho pôsobnosti.

Čo sa týka predsedu spoločenstva, tak tento je podľa ustanovenia § 7c ods. 2 Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov štatutárnym orgánom spoločenstva, ktorý riadi jeho činnosť a koná v jeho mene. Predseda spoločenstva rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločenstva, ak nie sú zákonom, zmluvou o spoločenstve alebo stanovami zverené inému orgánu spoločenstva. Inými slovami predseda spoločenstva rozhoduje o otázkach týkajúcich sa každodennej činnosti spoločenstva v súlade so zákonom a zakladajúcimi dokumentmi spoločenstva, pričom jedine predseda spoločenstva môže po prerokovaní v rade spoločenstva predložiť zhromaždeniu vlastníkov bytov návrh na schválenie:

 1. rozpočtu spoločenstva na príslušný kalendárny rok;
 2. ročnej účtovnej závierky spoločenstva;
 3. výšky mesačných úhrad za plnenia;
 4. výšky mesačných platieb za správu;
 5. použitia prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv;
 6. výšky príspevkov do fondu prevádzky, údržby a opráv;
 7. vyúčtovania úhrad za plnenia;
 8. podania návrhu na exekučné konanie;
 9. vykonania dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome.

Ďalším orgánom, ktoré každé spoločenstvo vlastníkov bytov musí zo zákona mať je rada spoločenstva, ktorá je dozorným orgánom spoločenstva. Do jej pôsobnosti v zmysle ustanovenia § 7c ods. 5 Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov patrí:

 1. zvolávanie zhromaždenia vlastníkov bytov, a to minimálne raz za rok;
 2. kontrola vedenia účtovníctva a iných dokladov;
 3. predloženie návrhu na odvolanie predsedu spoločenstva;
 4. kontrola činnosti spoločenstva a navrhovanie opatrení nápravu nedostatkov.

Členovia rady sú priamo podľa Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločenstva a kontrolujú, či spoločenstva vykonáva činnosť v súlade so Zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, zmluvou o spoločenstve alebo stanovami spoločenstva.

Orgánom spoločenstva, ktorý rozhoduje o najzákladnejších otázkach spoločenstva je zhromaždenie vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Podľa ustanovenia § 7c ods. 9 Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov do pôsobnosti zhromaždenia patrí:

 1. schvaľovanie zmien zmluvy o spoločenstve, stanov spoločenstva a zásad hospodárenia;
 2. schvaľovanie rozpočtu spoločenstva;
 3. schvaľovanie ročnej účtovnej závierky spoločenstva a vyúčtovania úhrad za plnenia;
 4. schvaľovanie výšky mesačných úhrad za plnenia, mesačných platieb za správu a príspevkov do fondu prevádzky, údržby a opráv;
 5. rozhodovanie o použití prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv;
 6. voľba a odvolávanie členov rady;
 7. voľba odvolávanie predsedu;
 8. rozhodovanie o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločenstva;
 9. rozhodovanie o úvere a o zabezpečení pohľadávok vyplývajúcich z poskytnutého úveru a o vstavbe a nadstavbe bytov alebo nebytových priestorov;
 10. rozhodovanie o správe alebo o zmene spôsobu výkonu správy;
 11. určovanie odmeny predsedu spoločenstva a členov rady;
 12. rozhodovanie o ďalších skutočnostiach, o ktorých podľa Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov nerozhoduje iný orgán.

V skratke možno pôsobnosť jednotlivých orgánov spoločenstva podľa Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov definovať tak, že o najzákladnejších veciach spoločenstva rozhoduje zhromaždenie vlastníkov bytov, čím sa vlastne vytvára určitý rámec, v rámci ktorého potom predseda spoločenstva rozhoduje o každodennom fungovaní celého spoločenstva. Predseda spoločenstva ešte zo zákona zodpovedá za škodu, ktorá vznikne porušením jeho povinností. Kontrola činnosti spoločenstva je potom zákonom zverená rade spoločenstva.

Čo sa konkrétne týka Vami uvádzaného poverenia udeleného zhromaždením vlastníkov bytov a nebytových priestorov tretej osobe na vykonávanie ďalšej kontroly činnosti orgánov spoločenstva, tak v tejto súvislosti uvádzame, že Zákon o vlastníctve bytov alebo nebytových priestorov takýto postup nevylučuje a zhromaždenie môže takéto poverenie tretej osobe udeliť. Oprávnenie zhromaždenia udeliť takéto poverenie vyplýva z ustanovenia § 7c ods. 9 písm. l) Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, teda takéto rozhodnutie o poverení nie je v rozpore so zákonom. Pokiaľ ide o počet kladných hlasov, vo svojej otázke neuvádzate, koľko je všetkých vlastníkov bytov, a okrem toho zákon pre takéto rozhodnutie nevyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov bytov. To môže vyžadovať zmluva o spoločenstve alebo stanovy, ktorých obsah nám však nie je známy.

V tejto súvislosti však máme za to, že udelenie takéhoto poverenia na vykonávanie ďalšej kontroly činnosti orgánov spoločenstva je zbytočné, nakoľko mechanizmus kontroly činnosti orgánov spoločenstva je zakotvený už priamo v Zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Kontrolnú činnosť v rámci spoločenstva vlastníkov bytov vykonáva rada tohto spoločenstva, ako kolektívny orgán zložený z minimálne troch členov (vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v bytovom dome).

V prípade, ak so vzniknutou situáciou nesúhlasíte, tak na najbližšom zasadnutí zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov môžete navrhnúť, aby zhromaždenie rozhodlo o odvolaní predmetného poverenia udeleného tejto tretej osobe. Čo sa týka zvolania zasadnutia zhromaždenia vlastníkov bytov, tak v zmysle ustanovenia § 7c ods. 9 Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov zhromaždenie zvoláva rada spoločenstva podľa potreby, alebo ak o to požiada predseda spoločenstva alebo štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. 

S pozdravom,

Redakcia E-PRAVO.SK

13.9.2011Diskusia (12)

1.
Majdák Oto | 30.1.2013 14:40
Dobrý deň,
prepáčte že obťažujem s jednoduchým problémom, ale v našom spoločenstve vlastníkov bytom sa nevieme dohodnúť a dochádza k rozbrojom. Prosím Vás o odpoveď, nech Vaše stanovisko-radu môžem prezentovať na zhromaždení.
V bytovke máme dve osoby, ktoré za každú cenu presadzujú svoje názory.Okrem iného používajú k tomu neoverené splnomocnenia ostatných vlastníkov. Či sa jedná o schvaľovanie jednoduchých záležitostí alebo schvaľovanie financií na rôzne činnosti.Teraz dokonca chcú odvolať predsedu spoločenstva a tiež majú pripravené jednoduché splnomocnenia , kde traja vlastníci splnomocňujú jednu a tú istú osobu.Počet vlastníkov je 13.
Viem, že odvolať presedu je možné len na návrh rady za závažné pochybenia 2/3 väčšinou. Je v tomto prípade možno použiť všeobecné splnomocnenie? Nie je nutné, aby vlastníci bytov boli prítomí?
Zhromaždenie má byť v nedeľu 3.febr.2013 a preto Vás prosím o rýchlu odpoveď, ak je to len trochu možné.
Ešte raz sa ospravedlňujem a ďakujem za odpoveď.

Oto Majdák
2.
Mária Kubičková | 22.7.2013 12:30
"jednoduché" splnomocnenia ste nemali akceptovať, musia byť potvrdené a overené notárom
3.
Dušan Chalupka | 15.7.2013 08:06
Moze v SVB predseda vykonavať aj spravcu SVB ?
4.
Mária Kubičková | 22.7.2013 12:26
Môže
5.
Fero | 24.9.2013 09:42
Dobry den, chcem sa prosim Vas spytat, ako nahlasit majitela bytu kt.prenajima osoby na cierno v byte v nasom komplexe alebo pripadne nahlasi jednu osobu a byva tam 4-5 osob. Mozete ma prosim nasmerovat na nejaky kontrolny urad alebo inspekciu, kde by preukazali, ze prenajimatel prima financnu hotovost za byt a prenajima byt bez povolenia alebo teda na cierno..<br />
Dakujem vopred
6.
Jana Vrankova | 15.10.2013 20:50
Dobry den, chcem sa spytat ako postupovat, ak by vlastnici bytov chceli skontrolovat uctovnictvo spolocenstva v pripade, ze nedoveruju rade spolocenstva (viem, ze ta ma kontrolu na starosti). Ci je mozne a so suhlasom kolkych vlastnikov, poziadat tretiu osobu (nejakeho auditora) o tuto kontrolu.
Druha otazka je, ako "donutit" spravcu zvolat schodzu vlastnikov - uz druhy rok sa na pravidelnej schodzi bavilo o meracoch tepla a dohodlo sa, ze sa urobi schodza ohladom toho v septembri, ale nic sa nedeje...
Dakujem pekne!
7.
Zuzana | 28.10.2013 10:16
Dobrý deň,
chcem Vás poprosiť o radu ako postupovať, ak sme SVB 2 vchody ( bloky ), stavba má 1 súpisné číslo, spoločnú rozvodňu vody. Máme firmu ktorá nám vykonáva správu. Vec na ktorú sa chcem opýtať je, že momentálne máme 1 účet, kam chodia peniaze na fond opráv, dá sa tento účet rozdeliť??
Alebo mohli by sme sa my , ako 1 vchod odčleniť od ich spoločenstva?? ak áno ako sa pri tom postupuje? Vznikajú totiž situácie, že ich vchod si odsúhlasuje všetko ( prehlasujú nás vždy ) a do uznesení si dajú čo im vyhovuje, nakoľko uznesenie sa robí dodatočne a prikladá sa k nemu iba prezenčná listina zo schôdze.
8.
Zuzana | 6.2.2014 20:31
Dobry den. Prosim vas o radu. Poskodili nam zlodeji zadne vchodove dvere. Oprava nie je mozna len montaz novych dveri. Majitelia si odsuhlasili vymenu, mame firmu ktora sa nam o tie dvere stara. Dala cenovu ponuku kolko to bude stat. Treba este dalsie cenove ponuky /myslim ze podla zakona musia byt najmenej tri/ alebo to moze opravit firma co sa nam o tie dvere stara. Cenova kalkulacia je cca na 1280eur. Dakujem
9.
Mária | 4.3.2014 08:04
Dobrý deň,
chcem Vás poprosiť o radu.U nás v SVB máme zvoleného predsedu SVB a 3 členov Rady SVB. Musí si táto Rada SVB zvoliť aj svojho predsedu Rady? Ďakujem.
10.
Stanislav Gajdoš | 2.4.2014 09:53
Dobrý deň
Prosím o odpoveď na otázku :
Koľko hlasov všetkých vlastníkov bytov SVB a NP musí získať predseda, ktorému skončilo volebné obdobie a uchádza sa opäť o funkciu predsedu v nasledujúcom volebnom období?
11.
Mirka | 7.4.2014 19:55
Môže predseda Spoločenstva vlastníkov poveriť tretiu osobu na zastupovanie v stavebnom konaní bez odsúhlasenia tejto osoby zhromaždením vlastníkov?
12.
Peter Graus | 15.8.2014 10:06
Dobrý deň,
Od roku 2006 vykonávam funkciu predsedu SVB v bytovom dome s 5 vlastníkmi bytov.V roku 2011 sa ku nám prisťahoval mladý "veľkopodnikateľ" s manželkou (sú spoločníci a konatelia 10 pochybných s.r.o-čiek), ktorá sa stala vlastníčkou bytu. Táto rodina v ničom nerešpektuje naše spoločenstvo vlastníkov bytov nedodržiava Stanovy SVB, Domový poriadok ani Zákon č. 182/1993 Z.z.a neplní si žiadne povinnosti vlastníka bytu.Pretože som tieto samozrejmé záležitosti od neho vyžadoval, vedie voči mne "vyhlásenú vojnu" v rámci ktorej paralyzoval úplne činnosť SVB,dotlačil ma k rozhodnutiu odstúpiť z funkcie predsedu,následne presvedčil predsedníčku a členov rady vzdať sa svojich funkcií.Po mojom odovzdaní písomnej dokumentácie SVB bývalej predsedníčke rady vykonal kompletnú kontrolu tejto dokumentácie vrátane účtovníctva (hoci nie je vlastníkom bytu) a následne podali na mňa trestné oznámenie za údajné vybielenie účtu SVB a ďalšie nehorázne obvinenia, ktoré polícia uzatvorila šetrením ako neopodstatnené a nedokázané.Naopak on pokračuje v útokoch na moju osobu prostredníctvom ďalších dvoch vlastníkov bytov, ktorých si získal záhadným spôsobom na svoju stranu.Spoločenstvo dostal do patovej situácie, pretože po mojom odstúpení nezvolili nového predsedu ani nevybavili inú formu správy domu.Nemajú záujem o komunikáciu ani o zvolanie zhromaždenia na ktorom by sa riešila táto situácia. Podľa vyjadrenia Okresného úradu v Trenčíne som stále registrovaný ako predseda SVB. My sme s manželkou dôchodcovia a 7 rokov trpíme psychickou traumou po tragickej smrti nášho syna a oni nám denne znepríjemňuje pokojné bývanie neprimeraným hlukom (hraním futbalu a účelovým behaním na trenažéri) v byte nad nami a v súčasnosti nám aj vulgárne nadávajú a urážajú nás umiestňovaním zosmiešňujúcich pamfletov na nástenke SVB. Snažili sme sa aj s manželkou domáhať pomoci u mestskej aj štátnej polícii,primátorky mesta a ďalších orgánov, žiaľ zbytočne, bez výsledku. Preto Vás prosím o pomoc prostredníctvom Vašich kvalifikovaných právnych rád.Ďakujem s úctou Peter Graus

Opíšte kód na obrázku:

dizajn © šomšák, 2010