Otázky a odpovede

>> občianske právo >> exekučné právo

Zastavenie exekúcie

Dobrý deň,prosím o nasledovnú radu.Dcéra si v roku 2009 zobrala v Pohotovosti s.r.o. úver vo výške 350Euro,nakoľko nesplatila 4x splátku, po rôznych vyhrážkach, požadovali splatiť naraz celú výšku dlhu.Dcéra začala splácať 50Euro mesačne,čo nebolo nič platné. V novembri 2011 prišla z RVD platobná poukážka vo výške 2020Euro,splatiť ihned.Dcéra to nemá z čoho zaplatiť.Dňa 19.1.2012 prišiel z OS-Zvolen dopis, že exekúcia sa zamieta.Rozhodnutie bolo vystavené 8.4.2011 Nie je nám jasné,či má dcéra splácať 2020Euro,alebo len tú sumu ktorá bola exekútorom určená v roku2011.Aké sú povinnosti povinného po zastavení exekúcie. Ďakujem za odpoved.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom exekúcie Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Vo svojej otázke uvádzate, že Vám z OS Zvolen bol doručený dopis, že sa exekúcia zamieta. Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) (ďalej len „EP“) však nepozná pojem „zamietnutie exekúcie“. EP hovorí iba o:
a. zamietnutí žiadosti o udelenie poverenia exekútorovi (krátke vysvetlenie: exekútor, na ktorého sa oprávnený obrátil s návrhom na vykonanie exekúcie proti povinnému môže túto exekúciu vykonať len v prípade, ak je mu udelené súdom poverenie na vykonanie exekúcie. O toto poverenie exekútor žiada súd, ktorý ho môže buď udeliť alebo zamietnuť. Ak udelenie poverenia zamietne, fakticky to znamená, že exekútor sa ani nedostane k tomu, aby zqčal reálne vykonávať exekúciu - zisťovať majetok povinného, speňažovať ho atď. Keď je uznesenie súdu o zamietnutí žiadosti právoplatné, súd exekúciu zastaví).
b. zamietnutí námietok proti exekúcii (povinný môže voči exekúcii vzniesť námietky do 14 dní odo dňa doručenia Upovedomenia o začatí exekúcie).

Predpokladáme, že námietky voči exekúcii ste nepodali (písm. b), avšak z Vašej otázky nevyplýva jasne, či dopis, ktorý Vám bol z OS Zvolen doručený, bol práve rozhodnutím súdu o zamietnutí žiadosti o udelenie poverenia súdnemu exekútorovi (písm. a).

V ďalšom texte sa pýtate na postup povinného po zastavení exekúcie, čo môže nasvedčovať tomu, že Vám bolo doručené uznesenie o zastavení (nie zamietnutí) exekúcie. K zastaveniu exekúcie môže dôjsť len zo zákonom stanovených dôvodov, a to:
a) exekúcia sa začala a rozhodnutie sa dosiaľ nestalo vykonateľným,
b) rozhodnutie, ktoré je podkladom na vykonanie exekúcie, bolo po začatí exekúcie zrušené alebo sa stalo neúčinným,
c) zastavenie exekúcie navrhol ten, kto navrhol jej vykonanie,
d) exekúcia postihuje veci alebo práva, ktoré sú vylúčené z exekúcie alebo nepodliehajú exekúcii podľa tohto zákona alebo podľa osobitného zákona
e) bolo právoplatne rozhodnuté, že exekúcia postihuje vec, na ktorú má niekto právo nepripúšťajúce exekúciu,
f) po vydaní rozhodnutia zaniklo právo ním priznané,
g) exekúciu súd vyhlásil za neprípustnú, pretože je tu iný dôvod, pre ktorý exekúciu nemožno vykonať,
h) majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie,
i) oprávnený nezaplatí súdny poplatok za vydanie poverenia na vykonanie exekúcie,
j) pri exekúcii predajom zálohu zaniklo záložné právo a oprávnený bol záložným veriteľom.

Exekúciu môže súd zastaviť aj vtedy, ak to vyplýva z iných ustanovení Exekučného poriadku alebo osobitného zákona.

Ak Vám bolo doručené uznesenie OS Zvolen o zastavení exekúcie, neuvádzate dôvod, prečo k nemu došlo.

Pokiaľ ide o postup pri zastavení exekúcie, keď súd vydá rozhodnutie o zastavení exekúcie z dôvodov podľa písm. a), b), f) až h), proti takému rozhodnutiu je možné podať odvolanie. Proti rozhodnutiu o zastavení z exekúcie z ostatných vyššie vymenovaných dôvodov sa odvolať možné nie je. Nech už je dôvod zastavenia exekúcie akýkoľvek, pre všetky platí, že po tom, čo rozhodnutie o zastavení exekúcie nadobudne právoplatnosť (t.j. keď uplynie lehota na odvolanie resp. keď sa odvolaniu nevyhovie), už v tejto exekúcii nie je možné pokračovať, teda sa pohľadávka voči povinnému ďalej nevymáha. Exekútor vráti udelené poverenie na vykonanie exekúcie súdu.
Z pohľadu povinného a jeho povinností v prípade zastavenia exekúcie je dôležité uviesť, že v rozhodnutí o zastavení exekúcie súd určí, kto a v akej výške platí trovy exekúcie (trovami exekúcie sú odmena exekútora, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času pri vykonaní exekúcie). Ak je povinnosť platenia trov uložená povinnému, musí ich tento uhradiť (aj keď exekúcia ako taká sa zastavuje). Neuvádzate, či v rozhodnutí, ktoré Vám bolo doručené, bol uvedený nejaký výrok súdu ohľadne trov exekúcie.

Keďže nepoznáme právnu povahu a obsah listín, ktoré Vám boli doručené, či už zo súdu, od exekútora alebo od spoločnosti na vymáhanie pohľadávok, a tieto dokumenty sme nevideli, nie sme spôsobilí Vám poradiť, čo a v akej výške máte splácať. Keďže občianska poradňa portálu e-pravo.sk je zameraná na poskytovanie všeobecných právnych rád, vo Vašom prípade Vám odporúčame obrátiť sa osobne na advokáta v mieste Vášho bydliska, ktorý po prezretí všetkých relevantných dokumentov Vám bude vedieť náležite poradiť.

S pozdravom,

redakcia E-PRAVO.SK

8.2.2012Diskusia (13)

1.
Jaroslav Špička | 13.2.2012 17:41
Predpokladám, že sa jedná o bežný jav, keď exekúcia bola vedená voči vašej dcére na základe rozhodnutia rozhodcovského súdu, ktorý však nemal vo veci rozhodovať z dôvodu neplatnej rozhodcovskej doložky, preto bola exekúcia zastavená, resp. bola zamietnutá žiadosť o udelenie poverenia.<br />
<br />
Ak je toto Váš prípad: radím<br />
Uhraďte zvyšok dlhu Vašej dcéry tak ako to bolo v zmluve o úvere &quot;spotrebiteľskom úvere&quot;, skôr ako podá spoločnosť návrh na vydanie platobného rozkazu na súd. Ak je to problematické, jednoducho nech dcéra spláca toľko koľko môže, aby sa dlh voči veriteľovi znížil čo najviac.<br />
<br />
Čo sa týka exekúcie táto začala na základe nespôsobilého titulu, teda vôbec nemala byť začatá. V takom prípade podľa môjho názoru príslušný súd Vás na úhradu trov exekúcie nemôže v žiadnom prípade zaviazať. Buďte spokojný a na exekúciu dcéry už nemyslite. Takýchto vecí som minulý rok vyriešil stovky. Opakujem ak je to prípad opísaný vyššie.<br />
<br />
Svojho dlhu sa dcéra nezbaví. V prípade, že sa vec dostane na súd, je tu možnosť, že jej dlh bude dokonca rozhodnutím súdu ešte znížený, záleží na uvážení sudcu.<br />
<br />
S pozdravom J.Š.
2.
ziakova.maria@azet.sk | 14.1.2013 11:32
som rada,že som naterafilana môj pripad,presne toto mam aj ja,a ani preto nespavam,tiež myz OS Zvolenprišlo zastavenie exekucie ,tiež som mala pohotovosť,ale myslim si,že sa aspoňn exekucie užnemusime bať,
3.
Tamara | 9.5.2012 16:35
Dobrý deň, chcela by som sa na Vás obrátiť s problémom ktorý mi vznikol ohľadom exekúčneho príkazu. Prišla som o prácu bez nároku na akýkoľvek príspevok od štátu a exekučný príkaz na úhradu dĺžnej sumy. Prosím Vás mam nejaké právo sa odvolať k príkazu napr. na určenie splátkového kalendára?<br />
<br />
Ďakujem
4.
Vlado | 5.6.2012 17:09
Keď už máte exekučný príkaz, tak ste lehotu na podanie námietok voči exekúcii prešvihli a môžete si už iba "pískať". Aj exoši sú len ľudia (teda väčšinou) a môže za Vás stratiť slovo u oprávneného a tým pádom budete môcť začať splácať svoj záväzok. Ale pozor, nakoľko s omeškaním čo i len s jednou splátkou túto výhodu stratíte a predpokladám, že pokiaľ vlastníte hnuteľný alebo nehnuteľný majetok tak je už bloknutý ako aj na nehnuteľnosti zriadené exekučné záložné právo, takže aj za 100 € môžte skončiť na ulici.

V prípade, že ste nemajetná a nie sú do budúcnosti žiadne vyhliadky na vykonanie exekúcie ste za vodou a exekúcia bude z hospodárnosti exe konania zastavená pre Vašu nemajetnosť
5.
Eva | 28.9.2012 17:17
Dobry den, chcela by som sa spytat, ak raz sud exekuciu zastaví koli nemajetnosti povinneho a tento jeho stav sa po rokoch zmeni, mam ako opravneny narok opatovne tieto svoje naroky vymahat, alebo uz nie z dovodu zastavenia exekucie ? dakujem za odpoved /pripadne aj s odkazom na zakon -§/ :)
6.
renata | 27.1.2013 15:29
dobry den ja by som sa chcela len spytat ci si moze exekutor pytat take velke uroky zo 100eur 3350eur.
7.
nika | 19.2.2013 21:11
reagujem na renata , no navýšit uroky zo 100 na 3350 v pohode mne sa to tiež stalo zo sumy 3000 eur na 34 000 eur.
Sud sa pomýlil a namiesto denneho uroku bolo percento namiesto promile , prišla na to právnička tak sme dali na súd opravné uznesenie
8.
miro | 9.4.2013 18:32
Dobrý deň,exekútor mi zaslal oznámenie a zastavení exekúcie,vraj ho poslal aj môjmu bývalému zamestnávatelovi ,ale po kontakte s ním mu vraj toto oznámenie neprišlo a moju mzdu aj odstupné mu pošle na účet. Ako mám dalej postupovať ,ako alebo od koho mám pýtať tieto peniaze.
9.
ali | 8.6.2013 00:26
Dorý deň prajem ,od roku 2005 do dnešného dňa každý rok pravidelne min.3 až 5 krat do roka,exekutori vykonávaju zražky za pokuty z Dopravneho podniku Bratislava.Tento rok vo februari 350 euro,v juli maju začať zdôchodku zražať za štyri pokuty po 250 euro ,pritom min.od roku 2002 v autobuse,alebo v električke som necestoval.Písal som na dopravny podnik aby mi poslali zoznam pohľadavok ,miesto toho mi doporučili sa obratit na advokatsku kanceláriu na konkretné osoby.Mám take podozrenie že vymahaju pohladavky ktore už boli davno zaplatene .Taky pripad sa mi stalo v roku 2009, že pan exekutor mi strhol zo mzdy 1400 euro a 2010 mi zobral z bankoveho učtu .Tri mesiaca mi to trvalo,kym mi tie peniaze vrátil.Zaplatene pohladavky do dnešneho dna neboli anulovane ani z dopravneho podniku Som bez mocny ,poradte mi prosim ,ako zistim pravdu.Na advokata ktoreho doporučil dopravny podnik zatial nechcem sa obratit,lebo prave jeho podozrievam .Za kladu odpoved vam vopred dakujem.
10.
ali | 8.6.2013 00:27
Dorý deň prajem ,od roku 2005 do dnešného dňa každý rok pravidelne min.3 až 5 krat do roka,exekutori vykonávaju zražky za pokuty z Dopravneho podniku Bratislava.Tento rok vo februari 350 euro,v juli maju začať zdôchodku zražať za štyri pokuty po 250 euro ,pritom min.od roku 2002 v autobuse,alebo v električke som necestoval.Písal som na dopravny podnik aby mi poslali zoznam pohľadavok ,miesto toho mi doporučili sa obratit na advokatsku kanceláriu na konkretné osoby.Mám take podozrenie že vymahaju pohladavky ktore už boli davno zaplatene .Taky pripad sa mi stalo v roku 2009, že pan exekutor mi strhol zo mzdy 1400 euro a 2010 mi zobral z bankoveho učtu .Tri mesiaca mi to trvalo,kym mi tie peniaze vrátil.Zaplatene pohladavky do dnešneho dna neboli anulovane ani z dopravneho podniku Som bez mocny ,poradte mi prosim ,ako zistim pravdu.Na advokata ktoreho doporučil dopravny podnik zatial nechcem sa obratit,lebo prave jeho podozrievam .Za kladu odpoved vam vopred dakujem.
11.
Jozef V. | 2.8.2013 13:09
Dobrý deň, chcem sa spýtať kto má platiť náklady advokáta ked ním vypracovaná exekúcia bola zastavená? Dakujem za odpoved
12.
Pán Collins | 27.1.2014 14:49
Dobrý deň, milá žiadateľ si potrebujete loanof akékoľvek Ak áno, vrátiť okamžite v poriadku vyplnením formulára žiadateľa úver v poriadku:<br />
<br />
Meno:<br />
Suma potrebná &quot;<br />
Doba trvania:<br />
Pohlavie:<br />
Krajina:<br />
Štát:<br />
<br />
Akonáhle ho vyplniť vrátiť okamžite v poriadku<br />
<br />
Pozdravy Email collinsloanfirm001@hotmail.com<br />
<br />
Pán Collins
13.
martin | 20.8.2014 11:15
DOBRY den,chcel by som sa spytat,sud exekuciu zamietol,opravneny sa odvolal,mam sa k dorucenemu odvolaniu vyjadrit.

Opíšte kód na obrázku:

dizajn © šomšák, 2010